Wynik z tytułu odsetek wyniósł 217,87 mln zł wobec 284,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,08 mln zł wobec 10,8 mln zł rok wcześniej.

"Wynik netto Grupy Getin Noble Bank w I kwartale 2021 roku wyniósł -87,9 mln zł. Uwzględnia on 34,1 mln zł składki na BGF oraz 17 mln zł nowych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych. Na koniec kwartału wynik odsetkowy wyniósł 217,9 mln zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat 22,1 mln zł. W tym samym okresie bank skutecznie obniżył koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) o 36 mln zł, co oznacza ich spadek o 17,8% w ujęciu rocznym. Jest to efekt m.in. optymalizacji zatrudnienia oraz dostosowania sieci oddziałów do obecnych warunków rynkowych" - czytamy w raporcie.

Wynik na odpisach aktualizujących wartość aktywów to 114 mln zł w I kw. wobec 171,9 mln zł rok wcześniej.

"W kwocie odpisów aktualizujących ujęte zostało 48,5 mln zł (wzrost względem 31 grudnia 2020r. o 16,5 mln zł) dodatkowych odpisów na portfel kredytowy z tytułu wpływu pandemii COVID-19, zawiązanych na pokrycie przyszłych oczekiwanych strat kredytowych kredytów hipotecznych i detalicznych, którym w okresie sprawozdawczym kończyły się pozaustawowe oraz ustawowe moratoria. Bank regularnie monitoruje ryzyko ekspozycji objętych aneksami pomocowymi, w tym ekspozycji powracających do harmonogramowych spłat, w tym zdolność klientów do podjęcia spłaty po zakończeniu moratorium. Wynik na odpisach na kredyty detaliczne na dzień 31 marca 2021 roku wynosił 274 mln zł, na kredyty hipoteczne rozwiązano odpis w kwocie 167 mln zł" - czytamy dalej.

Bank podał, że wprowadzone zmiany w strategiach i politykach ryzyka kredytowego dla poszczególnych produktów, jak i całego portfela sprawiły, że koszt ryzyka w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku spadł o 0,4 pkt proc. i na koniec marca wyniósł 1,2%. W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami kształtował się na stabilnym poziomie ok. 60%.

"Bank kontynuuje proces sprzedaży portfeli kredytów niepracujących. Zrealizowana w I kwartale transakcja objęła portfel o wartości łącznego zadłużenia 0,3 mld zł. Tak samo jak transakcja z 2020 roku miała ona pozytywny wpływ na wynik finansowy banku i przyczyniła się do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych. Działania te są ważnym elementem strategii banku w zakresie zarządzania jakością portfela kredytowego" - czytamy w komunikacie.

Wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła blisko 2,2 mld CHF na koniec marca, co oznacza spadek o 6% r/r. W związku z wysoką aprecjacją walut w ostatnich kwartałach, kredyty walutowe stanowiły 26% całości portfela kredytowego banku.

Do końca I kwartału 2021 roku zapadło łącznie 168 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w 73% przypadków były one korzystne dla banku.

Aktywa razem banku wyniosły 49,09 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

Bank podał, że w I kw. br. widoczna była znacząca poprawa sprzedaży kredytowej, której poziom wyniósł 2 mld zł (+17,6% r/r). Bank kontynuował priorytetowy projekt transformacji cyfrowej: ponad 40% kredytów gotówkowych zostało udzielonych poprzez kanały zdalne. Istotny wzrost znaczenia kanałów zdalnych bank odnotował również w sprzedaży limitów w ROR (65%) oraz kartach kredytowych (78%).

"Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta funduszy inwestycyjnych. W I kwartale br. sprzedaż w tej kategorii produktów osiągnęła poziom blisko 0,4 mld zł i była o 20% wyższa niż rok wcześniej. Na koniec marca 2021 roku aktywa klientów banku zainwestowane w fundusze wynosiły ponad 2,1 mld zł, co oznacza ponad 89% wzrost r/r" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 73,35 mln zł wobec 100,71 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec marca 2021 r. skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 7,7%, a współczynniki CET1/T1 6,5%.

"Współczynniki adekwatności kapitałowej banku kształtują się poniżej wymogów regulacyjnych, co ma swoje historyczne źródło w czynnikach prawno-regulacyjnych zaistniałych w 2017 roku, w tym szczególnie tych związanych z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku dotyczącego wyższych (150%) wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, oraz w negatywnym wyniku finansowym banku, w znacznej części spowodowanym istotnymi czynnikami zewnętrznym" - zaznaczono w raporcie.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)