"Uwzględniając lepszy od oczekiwań odczyt PKB w I kw. 2021 oraz jego strukturę rewidujemy prognozę wzrostu gospodarczego w 2021 do 5,5% z 4,5% oczekiwanych wcześniej. Spodziewamy się, że druga połowa roku przyniesie kontynuację ożywienia koniunktury. Prognozę na 2022 r. rewidujemy w górę do 5,6%, uwzględniając założenia 'Nowego Ładu'" - czytamy w raporcie "Makrokompas 2021.06: Inwestycyjna niespodzianka wspiera optymizm".

Ekonomiści szacują wzrost PKB na ok. 11% r/r w II kw. br., co oznacza że w połowie 2021 r. gospodarka odrobi straty wywołane pandemią.

Reklama

Wpływ na kształtowanie się sytuacji na rynku będzie miała w najbliższym czasie reakcja przedsiębiorstw w kontekście umorzenia subwencji z pierwszej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

"Dopiero druga połowa 2021 r. przyniesie wyraźną poprawę sytuacji na rynku pracy. Szacujemy, że na koniec 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 5,9%" - czytamy w raporcie.

Zdaniem ekonomistów, w najbliższych miesiącach nasili się w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) dyskusja o potrzebie rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, a podczas najbliższego posiedzenia w dniu 9 czerwca Rada pozostawi stopy procentowe bez zmian.

"Spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi w czerwcu stopy procentowe bez zmian (główna nadal 0,10%) w oczekiwaniu na kolejne projekcje inflacyjne. Większa niepewność dotyczy programu skupu aktywów. Pomimo rezygnacji z zakupu obligacji skarbowych na drugiej aukcji w maju i tylko jednej operacji strukturalnej zaplanowanej na czerwiec, nie spodziewamy się, aby w najbliższym czasie Rada całkowicie zrezygnowała z niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej" - czytamy w raporcie.

Ekonomiści wskazali, że "wysoki poziom inflacji oraz bardziej dynamiczne od oczekiwanego odbicie koniunktury powodują, że gospodarka coraz mniej potrzebuje wsparcia ze strony polityki pieniężnej".

"Stymulacja w postaci Programu Odbudowy i 'Nowego Ładu' także może oddziaływać pro-inflacyjnie. Banki centralne w regionie (Węgry, Czechy) przygotowują się do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp jeszcze w tym roku. W najbliższych miesiącach będzie rosła presja na NBP, a w Radzie rozpocznie się bardziej ożywiona dyskusja na temat potrzeby podwyżek stóp procentowych" - czytamy w Makrokompasie.

Według analityków banku, w najbliższych miesiącach inflacja utrzyma się powyżej 4,5% r/r.

"Zbliżająca się normalizacja polityki pieniężnej w Polsce ma przełożenie na umocnienie złotego i płaszczenie krzywej dochodowości (temu ostatniemu trendowi sprzyjają czynniki globalne w postaci luźnej polityki pieniężnej). Jej początek prawdopodobnie nie nastąpi jednak tak wcześnie, jak oczekuje tego rynek (jesień 2021)" - podsumowano.

Bank prognozuje deficyt sektora general govenrment na poziomie 4,4% PKB w 2021 roku w wyniku wyższego wzrostu PKB od zakładanych prognoz i wyższego nominalnego PKB.

(ISBnews)