NBP opublikował w poniedziałek kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

„Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej negatywne skutki gospodarcze i społeczne wpłynęły na istotne ograniczenie aktywności na rynku kredytowym w I kwartale 2022 r. Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw i długoterminowych dla MSP. Wzrost stóp procentowych był drugą, najczęściej wskazywaną przyczyną zaostrzania polityki kredytowej, a wzrost zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego i pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych – na zmiany popytu” – poinformował NBP.

„Większość banków po raz kolejny zaostrzyło kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych uzasadniając to pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem oficjalnych stóp procentowych. Jednocześnie banki złagodziły niektóre z wymienionych w ankiecie warunków, w tym przede wszystkim zmniejszyły marżę kredytową. Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe wynikał, zdaniem banków, ze zmian w wydatkach konsumpcyjnych, pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym” – wskazał NBP w komunikacie.

Z ankiety banku centralnego wynika, że banki zmniejszyły marżę, marżę dla kredytów obarczonych podwyższonym ryzykiem i pozaodsetkowe koszty kredytu, obniżyły również wymagane zabezpieczania. Jednocześnie w I kwartale 2022 r. banki ponownie odnotowały spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, w tym 57 proc. banków uznało ten spadek za znaczny. Zdaniem banków przyczyniły się do tego głównie zmiany w wydatkach konsumpcyjnych pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym i zaostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

Reklama

„W I kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, jako powód podając m.in. pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i wzrost ryzyka w niektórych branżach. Jednocześnie banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Niewielkie zmiany popytu, głównie ze strony dużych przedsiębiorstw wynikały ze wzrostu zapotrzebowania na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego” – stwierdzono w komunikacie NBP.

Dodano, że w II kwartale 2022 r. banki obawiają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym. Przewidują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (najwięcej banków w przypadku kredytów mieszkaniowych) oraz oczekują dużego spadku popytu z wyjątkiem segmentu kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.