Całkowite przychody operacyjne netto w okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 roku wyniosły 31,08 mld zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku.

Przychody odsetkowe wzrosły 83 proc. rdr, a koszty odsetkowe o 331 proc.

Przychody odsetkowe w samym kwietniu wyniosły 8,36 mld zł, podczas gdy w marcu były na poziomie 7,69 mld zł. Koszty odsetkowe w tym okresie wzrosły do 2,11 mld zł z 1,7 mld zł.

Koszty administracyjne w okresie od stycznia do kwietnia 2022 roku były na poziomie 14,33 mld zł, o 18 proc. więcej niż przed rokiem.

Reklama

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 2,08 mld zł, spadając rdr o 9 proc.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

I-IV 2022 I-IV 2021 zmiana rdr
Przychody odsetkowe 28 844 15 773 83%
Koszty odsetkowe 5 812 1 349 331%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 949 6 852 16%
Koszty z tytułu opłat i prowizji 1 744 1 444 21%
Całkowite przychody operacyjne, netto 31 081 22 821 36%
Koszty administracyjne 14 328 12 147 18%
Amortyzacja 1 551 1 527 2%
Rezerwy lub odwrócenie rezerw 708 583 21%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości 2 076 2 276 -9%
Zysk netto 9 186 4 346 111%