Jak podał bank w informacji prasowej, zysk netto banku w samym IV kw. 2023 r. wyniósł 1,723 mld zł, to o 95 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

"Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2023 r. wyniósł 6,578 mld zł wobec 1,717 mld zł zysku netto rok wcześniej" - podało Pekao.

Przychody i koszty

Reklama

Jak wskazano w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej Banku Pekao za 2023 r., wynik ten jest wyższy o 4 861 mln zł od wyniku osiągniętego w 2022 r., głównie dzięki m.in. wyższym dochodom z działalności operacyjnej, w szczególności wyższemu wynikowi odsetkowemu i wynikowi z działalności handlowej oraz niższym kosztom związanym z modyfikacją umów złotowych kredytów hipotecznychudzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu (wakacje kredytowe).

"Nasza konsekwencja w działaniu przyniosła wymierne skutki i na wyciągnięcie ręki są cele naszej strategii na lata 2021-2024. Rok 2023 kończymy z najlepszym wynikiem finansowym w historii banku, a giełdowa wycena Pekao, biorąc pod uwagę wypłacone dywidendy jest najwyższa od początku obecności banku na GPW" – powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes Banku Pekao, Leszek Skiba.

Z informacji Pekao wynika, że dochody z działalności operacyjnej Grupy w 2023 r. wyniosły 14 733 mln zł i były wyższe o 38,2 proc. od dochodów osiągniętych w 2022 r., głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek i wynikowi z działalności handlowej.

Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w 2023 r. wyniósł 11 923 mln zł i był wyższy o 3 680 mln zł, czyli o 44,6 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2022 r.

"W wyniku z tytułu odsetek w 2022 r. ujęto koszty związane z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w wysokości 1 958 mln zł" - podano w sprawozdaniu. Dodano, że wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 2023 r. wyniósł 2 786 mln zł i był wyższy o 76 mln zł, czyli o 2,8 proc. w porównaniu do wyniku osiągniętego w 2022 r.

Koszty z działalności operacyjnej w 2023 r. wyniosły 4 631 mln zł i były wyższe o 644 mln zł, czyli o 16,2 proc. w porównaniu do 2022 r.

"Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w 2023 r. wyniósł 559 mln zł i był niższy o 1 457 mln zł, tj. 72,3 proc. niż w 2022 r., głównie dzięki niższym rezerwom na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF oraz niższym kosztom ryzyka" - przekazano.

Bank podał, że składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2023 r. wyniosły 190 mln zł i były niższe o 77 mln zł, czyli o 28,8 proc. niż w 2022 r.

Wskaźnik koszty/dochody za 2023 rok znalazł się na poziomie 32,7 proc. wobec założonego celu na koniec 2024 roku na poziomie 42 proc.

Kredyty i pożyczki

Jak poinformował bank, nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w 2023 r. przekroczyła 10 mld zł i była trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej. Liczba nowych rachunków bieżących otwartych przez klientów indywidualnych wyniosła 583 tys. Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych zwiększyła się rok do roku o 16 proc. – spośród nich, 83 proc. udzielono poprzez bankowość cyfrową.

Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao na koniec grudnia wyniosła 3,1 mln osób wobec 2,8 mln rok wcześniej, zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok – 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r., jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 306 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje 6,7 mln klientów. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Największym akcjonariuszem banku z 20 proc. akcji jest PZU, a drugim Polski Fundusz Rozwoju z 12,80 proc. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta