Te trzy główne czynniki, to - jej zdaniem - ryzyko związane z dalszym ograniczeniem dochodów pozaodsetkowych, niepewność gospodarcza co do perspektyw rozwoju pandemii oraz niepewność dotycząca wysokości stóp procentowych.