"Tauron Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze skutkiem na koniec dnia 14 lipca 2020 r. wszystkich członków zarządu Emitenta V wspólnej kadencji, tj. Filipa Grzegorczyka - prezesa zarządu, Jarosława Brodę - wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju, Marka Wadowskiego - wiceprezesa zarządu ds. finansów" - czytamy w komunikacie spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 15 lipca 2020 r. do składu zarządu na VI wspólną kadencję: Wojciecha Ignacoka na stanowisko prezesa zarządu, Marka Wadowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansów, Jerzego Topolskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem.

Jak dodano, wspólna kadencja zarządu trwa 3 lata.

W komunikacie przekazano, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Wadowski oraz Topolski nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Reklama

"W dniu 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała dokumenty potwierdzające złożenie przez pana Wojciecha Ignacoka rezygnacji z pełnionej funkcji prezesa zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A. i w związku z tym na dzień objęcia funkcji prezesa zarządu Emitenta nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta. Pan Wojciech Ignacok nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu" - czytamy.

Wszyscy powołani członkowie zarządu oświadczyli, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Ignacok jest absolwentem Wydziału Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie ciepłownictwa. Dodatkowo swoją wiedzę wykorzystywał podczas prowadzenia złożonych projektów inwestycyjnych.

Od 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A., spółce prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji. Od 2003 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz wsparcia technicznego projektów inwestycyjnych finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Marek Wadowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Tauron Polska Energia i nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz, zakupów i administracji, IT, operatora rynku i obsługi handlu, obrotu, handlu paliwami, zarządzania portfelem oraz inspektora ochrony danych osobowych.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością.

Jerzy Topolski to absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.

Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą energetyczną i Grupą Tauron lub jej poprzednikami prawnymi, tj. ENION S.A. i Zakładem Energetycznym Kraków. Od 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. operatora w Tauron Dystrybucja, gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tysięcy pracowników. Grupa Tauron dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 milionów klientów końcowych. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

Jak czytamy na stronie internetowej spółki, Skarb Państwa posiada 30,06 proc. akcji Tauron Polska Energia. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta