Zysk operacyjny wyniósł 236 mln zł wobec 221 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 501 mln zł wobec 484 mln zł rok wcześniej.

"Pozytywny wpływ na wynik EBITDA miała Linia Biznesowa Dystrybucja (wzrost EBITDA o 85 mln zł r/r), co było efektem przede wszystkim wyższej marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi), w związku z wyższą średnią ceną sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz wyższym wolumenem" - czytamy w raporcie.

Negatywny wpływ na poziom EBITDA miała Linia Biznesowa Sprzedaż (obniżenie o 56 mln zł r/r), na co kluczowy wpływ miał spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej (o 81 mln zł r/r). Do spadku marży przyczyniły się głównie dwa czynniki, tj. konieczność realizacji sprzedaży energii elektrycznej do części gospodarstw domowych po niekorzystnych cenach wynikających z zatwierdzonej taryfy, a także niższe marże w segmencie klientów biznesowych. W III kw. 2020 roku została wykorzystana część rezerwy celowej (utworzonej na koniec 2019 roku), co w części zniwelowało negatywny wpływ taryfy na wyniki finansowe Linii Biznesowej.

"Obniżenie EBITDA odnotowała także Linia Biznesowa Wytwarzanie (o 17 mln zł r/r), czego główną przyczyną były niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży i dystrybucji ciepła oraz usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej, częściowo zniwelowane niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji" - czytamy dalej.

Największy udział w EBITDA grupy w III kw. 2020 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (82%). Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz Linii Biznesowej Sprzedaż wyniósł odpowiednio: 7% i 12%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3030 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2952 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2020 roku przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 3 030 mln zł i były na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie 2019 roku. Największą poprawę odnotowano w Linii Biznesowej Dystrybucja, co było głównie efektem wzrostu średniej ceny usługi dystrybucyjnej r/r. Natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż odnotowała obniżenie przychodów. Spadek ten wynikał głównie z niższego wolumenu sprzedaży, szczególnie na rynku hurtowym" - wskazano w raporcie.

Aktywa wytwórcze w Grupie Energa w III kw. 2020 roku wyprodukowały ok. 0,78 TWh energii elektrycznej wobec 0,83 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego (tj. mniej o 5%). Tendencja spadkowa dotyczyła głównie Elektrowni w Ostrołęce, elektrowni wiatrowych oraz elektrociepłowni (Elbląg). W tym okresie 63% wytworzonej przez grupę energii elektrycznej brutto pochodziło z węgla kamiennego, 23% z wody, 10% z wiatru i 4% z biomasy.

W III kw. 2020 roku grupa wyprodukowała 374 TJ energii cieplnej (tj. mniej o 18% r/r), na co wpływ miała m.in. temperatura powietrza kształtująca zapotrzebowanie na ciepło u odbiorców lokalnych w miastach Ostrołęka, Elbląg i Kalisz.

W III kw. 2020 roku wolumen dostarczonej przez Linię Biznesową Dystrybucja energii elektrycznej wyniósł 5 443 GWh i był wyższy o 1% r/r. Spadek związany z pandemią COVID-19 zanotowano jedynie w taryfie C.

W III kw. 2020 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż był niższy o 9% r/r.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 628 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 379 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 172 mln zł w porównaniu z 8 472 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 131 mln zł wobec 498 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen

(ISBnews)