"ZE PAK SA i PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. określiły cenę za cesję praw i obowiązków na kwotę brutto 16,1 mln zł. Cena za cesję została skalkulowana jako łączna kwota poniesionych nakładów oraz wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez spółkę czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem projektu do chwili przeniesienia praw i obowiązków. Wierzytelność z tytułu ceny za cesję została przez spółkę wniesiona do PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego. W dniu 22 grudnia 2020 roku do PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. aportem wniesione zostały również nieruchomości, na których ma być realizowana budowa farmy fotowoltaicznej" - czytamy w komunikacie.

PAK-PCE Fotowoltaika jest spółką celową powołaną specjalnie w celu realizacji budowy farmy fotowoltaicznej w Brudzewie. Grupa ZE PAK zamierza realizować nowe projekty z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w osobnych spółkach celowych, których działalność nie jest powiązana z wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych. Docelowo intencją ZE PAK jest wniesienie udziałów w spółce PAK-PCE Fotowoltaika do spółki zależnej od ZE PAK S.A., tj. PAK Polska Czysta Energia. Taka struktura realizacji nowych projektów inwestycyjnych jest konsekwencją wcześniejszych deklaracji spółki w tym zakresie i podyktowana m.in. możliwością uzyskania finansowania dla nowych projektów, podsumowano.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)