Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Enei poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto spółki o ok. 114 mln zł, podano również.

Zdarzenie ma charakter niegotówkowy, powiększając zysk netto okresu sprawozdawczego bez wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy, zaznaczono.

Ostateczna wielkość kwoty rozwiązania rezerwy zostanie zaprezentowana w raportach okresowych spółki oraz grupy kapitałowej Enea za I półrocze 2021 roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)