Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu i pięciu największym spółkom dystrybucyjnym – poinformował w sobotę Urząd. Jak wskazał, zatwierdzono taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) i, w tym roku wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator.

Enea podała, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. "Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla ENEA S.A., na poziomie średnio 1 050,58 zł za MWh, po uprzedniej korekcie in minus wysokości Taryfy określonej w pierwszym złożonym przez Emitenta wniosku w tej sprawie, wprowadzonej w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE" - poinformowała spółka.

Dodała, że zatwierdzona taryfa jest wyższa w porównaniu do analogicznej taryfy obowiązującej w roku 2022, "jednak jej wysokość nie pokrywa w pełni szacowanych przez spółkę, na podstawie już zawartych kontraktów oraz wyceny otwartej pozycji, uzasadnionych kosztów zakupu energii elektrycznej". "W związku z powyższym Emitent dokonał oceny wpływu wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność i zidentyfikował w segmencie obrotu potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023, która według stanu na dzień 17 grudnia 2022 roku szacowana jest na poziomie ok. 400 mln zł i może skutkować zawiązaniem rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2022" - wyjaśniła.

Enea zapowiedziała, że zamierza w najbliższym czasie złożyć do Prezesa URE wniosek o zmianę wysokości taryfy. Jak dodała, wysokość rezerwy do utworzenia zależeć będzie od cen kontraktacji energii elektrycznej dla otwartej pozycji na rok 2023 oraz od ewentualnej decyzji Prezesa URE zatwierdzającej nowy wniosek taryfowy Emitenta. Ostateczna wartość rezerwy - jak wskazała - będzie zaprezentowana w raporcie okresowym za 2022 rok.

Reklama

Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).(PAP)

pad/ dki/