Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz, w tym roku wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZERegulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).

Jak będą wyglądały rozliczenia za energię w 2023 roku?

W związku z wyjątkową i niestabilną sytuacją na rynkach surowców (węgla i gazu), ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu rozwiązań, które mają chronić w 2023 roku odbiorców uprawnionych (w tym głównie gospodarstwa domowe) przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy, o ile nie będą obowiązywały wprost odbiorców w gospodarstwach domowych, wskażą uzasadnione koszty, jakie ponoszą przedsiębiorstwa energetyczne.

- Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym - zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

Reklama

W nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Co więcej, za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.

Poniżej przedstawiono jak będą wyglądały rozliczenia z odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz jak mogą zmienić się rachunki za energię elektryczną w przyszłym roku.

Rys. 1. Uproszczony schemat rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych w 2023 roku.

ikona lupy />

Tabela 1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie. Tabela nie zawiera wartości odnoszących się do przedsiębiorstw Stoen Operator oraz E.ON, ze względu na brak zatwierdzenia do chwili obecnej taryfy przedsiębiorstwa E.ON.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/ Sprzedawca z urzędu Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc
[%] [zł/miesiąc]
ENEA Operator/ENEA 60 84,60
ENERGA Operator/ ENERGA Obrót 56,7 88,30
PGE Dystrybucja/PGE Obrót 60,5-61* 90,80
Tauron Dystrybucja/ Tauron Sprzedaż/ Tauron Sprzedaż GZE 59-61* 83,10-85,40

*Łączne skutki dla odbiorców PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw.

Oszczędzanie energii – zysk dla portfela i środowiska

Rozwiązania osłonowe wprowadzone przez ustawodawcę - zarówno te dotyczące zamrożenia cen sprzedaży, jak i stawek dystrybucji – dotyczą określonych poziomów rocznego zużycia energii elektrycznej. Wśród odbiorców indywidualnych najliczniejszą, bo blisko 87 proc. (ok 13,5 mln), stanowi Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym). W tej grupie średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1,8 tys. kWh. Warto wiedzieć jak oszczędzać prąd, żeby nie przekroczyć ustawowych progów. W ten sposób możemy nie tylko obniżyć nasze rachunki, ale i działać proekologicznie. Każda zaoszczędzona jednostka energii to zysk dla naszego portfela i środowiska. Co możemy zrobić, aby zminimalizować wydatki na prąd? Porady znajdziesz w kampanii społecznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - „Oszczędzamy energię”. Partnerem kampanii jest URE. Informacje o tym, jak oszczędzać energię publikujemy również na Twitterze URE.

Jak zmieniają się ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach?

Przyczyną rosnących od wielu miesięcy cen energii elektrycznej jest niestabilna sytuacja na rynkach surowców, przede wszystkim gazu i węgla, która przekłada się na wysokie ceny prądu w obrocie hurtowym. Natomiast najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wzrost taryf w sektorze dystrybucji są:

 • wysokie koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych,
 • wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • rosnąca inflacja,
 • inwestycje w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Tabela 2. Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 r. taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Operator Systemu Dystrybucyjnego/ Sprzedawca z urzędu Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (dla wszystkich grup taryfowych) Zmiana średniej stawki w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana średniej ceny w obrocie (u sprzedawców z urzędu) dla odbiorców w grupach G
[%]
ENEA Operator/ENEA 48,1 45,5 158,1
ENERGA Operator/ ENERGA Obrót 40,5 40,7 177,3
PGE Dystrybucja/PGE Obrót 48,0 48,3 158,1
Tauron Dystrybucja/ Tauron Sprzedaż 45,5 45,1 173,6
Tauron Dystrybucja/ Tauron Sprzedaż GZE 45,5 45,1 170,3*
Stoen Operator 43,0 45,9 -
Razem 45,5 45,3 -

* Zmiana średniej ceny w obrocie dla Tauron Sprzedaż GZE tj. przedsiębiorstwa zwolnionego dotychczas z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia, została wyliczona przy uwzględnieniu średniej ceny wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 października 2022 r. nr 46/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 r.

Co znajdziesz w nowej taryfie?

W treści taryf sprzedawców z urzędu na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych, jak i taryf dystrybutorów energii elektrycznej zatwierdzonych 17 grudnia br. przez Prezesa URE, zawarto informacje dotyczące zarówno cen energii i stawek dystrybucyjnych na 2023 rok, jak i tych obowiązujących w 2022. Dla odbiorcy ważne jest, że od stycznia przyszłego roku - do określonego w przepisach rocznego limitu zużycia energii elektrycznej - będą go obowiązywały ceny i stawki zgodne z taryfami stosowanymi w dniu 1 stycznia 2022 r.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej URE.

 • Wszystkie ceny i stawki opłat zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami i stawkami netto. Stawka podatku VAT nie wpływa zatem na poziom taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE.
 • Więcej informacji oraz wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z wprowadzonymi w 2022 roku rozwiązaniami mającymi na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem cen w 2023 roku, znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • W Polsce mamy 15,5 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Wg danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2021 roku wynosiło 2 tys. kWh.
 • Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 87 proc. odbiorców z grup G (ok 13,5 mln). Statystycznie średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 tys. kWh.
 • Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 tys. kWh.
 • Sprzedawców energii, którym taryf nie zatwierdza Prezes URE, także obowiązuje zamrożenie cen dla odbiorców na 2023 rok. Te przedsiębiorstwa w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (poza grupą odbiorców, którzy podpisali umowy z gwarancją ceny) zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców są zobowiązane stosować - do określonych limitów zużycia - średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf zatwierdzonych na 2022 rok przez Prezesa URE.
 • Za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożonych i maksymalnych cen energii w 2023 roku przedsiębiorstwom energetycznym będą przysługiwały rekompensaty (różnica między ceną/stawką z taryfy a ceną wskazaną w rozliczeniu z odbiorcą uprawnionym).

Źródło: ure.gov.pl