W środę Orlen poinformował, że w związku z utraceniem przez OTS 1,6 mld zł przedpłat za niedostarczoną ropę i małym prawdopodobieństwem odzyskania pieniędzy dokona stosownego odpisu w wynikach finansowych za 2023 r.

Strata spółki zależnej

"W nawiązaniu do opublikowanego raportu bieżącego nr 23/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku, ORLEN S.A. informuje, że w związku z powziętymi informacjami o korekcie wyniku finansowego w spółce zależnej ORLEN Trading Switzerland GmbH z siedzibą w Baar w Szwajcarii "Spółka Zależna, wynikającej ze spisania aktywa z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy w kwocie 1,6 mld PLN, Emitent dokonał analizy wpływu w/w zdarzenia na jego jednostkowy wynik finansowy. Analiza dotyczyła w szczególności składników aktywów Spółki Zależnej, w tym wartości inwestycji w Spółkę Zależną oraz wykazywanych na dzień sprawozdawczy należnych od Spółki Zależnej aktywów finansowych z tytułu cash pool, pod kątem ich utraty wartości na dzień bilansowy" - podał Orlen w komunikacie.

Reklama

Jak dodał, wobec "niskiego prawdopodobieństwa" odzyskania przez OTS środków pieniężnych, które uiściła ona tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych, Orlen ocenił, że posiadane przez niego należności z tytułu cash pool od Spółki Zależnej (OTS) w kwocie 1,3 mld zł "były na koniec okresu sprawozdawczego dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. W związku z tym ORLEN S.A. ujął stratę z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 1,3 mld PLN w swoim jednostkowym wyniku finansowym".

Aktywa OTS

Orlen wyjaśnił, że różnica w kwocie 0,3 mld zł pomiędzy odpisem ujętym w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Orlen w wysokości 1,6 mld zł, a odpisem ujętym w jednostkowym sprawozdaniu Orlen w kwocie 1,3 mld PLN wynika z tego, że OTS posiada aktywa obrotowe netto "m.in. środków pieniężnych, zapasów i należności obrotowych z których Spółka Zależna (OTS) jest w stanie pokryć pozostałe zobowiązania z tytułu cash pool wobec ORLEN S.A.".

"Ujęcie powyższej korekty nie wpłynie na jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA ORLEN za 2023 rok, natomiast wpłynie na wynik netto ORLEN za 2023 rok poprzez jego łączne obniżenie o kwotę 1,3 mld PLN" - podał Orlen zastrzegając, że "zdarzenie jest obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i może ulec zmianie".

Spółka poinformowała, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów. "W przypadku uprawdopodobnienia się odpisów aktualizujących lub odwróceń odpisów, wpływających istotnie na dane finansowe za 2023 rok, Spółka przekaże taką informację raportem bieżącym" - napisano w komunikacie.

drag/ mhr/