Zysk operacyjny wyniósł 3,52 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,78 mln zł wobec 3,24 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,05 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 73,01 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,08 mln zł w porównaniu z 147,12 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9,25 mln zł wobec 8,96 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 r. w segmencie integracji systemów teleinformatycznych Atende osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 49,7 mln zł niż rok wcześniej, co oznacza zmniejszenie o 42% r/r, głównie w wyniku znacznie mniejszej sprzedaży do klientów sektora przemysł, handel, usługi (spadek o 25,2 mln zł w stosunku do I półrocza 2019 r.) oraz sektora publicznego (spadek o 16,8 mln zł). W następstwie wypracowania niższej o 5% r/r marży ze sprzedaży, pomimo niższego niż rok wcześniej poziomu kosztów, zysk EBITDA segmentu w I półroczu br. wyniósł 3,9 mln zł, wobec 4,3 mln zł w I półroczu 2019 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W segmencie integracji systemów teleinformatycznych spółek zależnych także zanotowano w I półroczu br. niższą niż rok wcześniej sprzedaż (spadek o 13% r/r) oraz marżę ze sprzedaży (spadek o 11% r/r).

"Główny wpływ na to miało zaprzestanie konsolidacji wyników spółki Sputnik Software, której wszystkie posiadane przez emitenta udziały zostały sprzedane 27 grudnia 2019 r. Sputnik Software w I półroczu 2019 r. uzyskał 10,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 7 mln zł marży ze sprzedaży. Z kolei zysk EBITDA segmentu zwiększył się o 6% r/r do 5,3 mln zł. W raportowanym okresie największy, pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały spółki Atende Software i A 2CC" - czytamy dalej.

Pod koniec I kwartału i w II kwartale 2020 r., w niewielkim stopniu, nastąpiło spowolnienie związane w dużej mierze z ograniczeniem możliwości realizacji procesów na zewnątrz firmy oraz opóźnienia w realizacji zamówień przez dostawców, a także przesunięcia zamówień w czasie. Spółka Atende wypracowała w I półroczu br. wyniki nieznacznie słabsze od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego (mniejszy zysk brutto na sprzedaży o 6%, wynik EBITDA o 9%), podkreślono też w sprawozdaniu zarządu.

Czynnikiem sprzyjającym w obecnej sytuacji jest nadal dobra sytuacja finansowa Atende. Spółka posiadała na dzień 30 czerwca br. 14,7 mln zł środków pieniężnych. Dodatkowo, Atende ma otwarte linie kredytowe na łączną kwotę 3 3 mln zł, wskazano także.

"Zarówno w okresie początkowym wystąpienia pandemii jak i teraz, spółka prowadzi działania mające na celu minimalizację negatywnych efektów pandemii. Przesunięciu w czasie uległy wydatki, w tym inwestycyjne, które nie warunkują kontynuacji działalności. Przygotowane zostały scenariusze działań oszczędnościowych, uzależnione od bieżących i przewidywanych skutków pandemii" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,15 mln zł wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 295,29 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)