"Spółka może nabyć maksymalnie 127 909 203 w pełni pokryte akcje własne, tj. akcje własne o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego spółki, przy czym liczba ta uwzględnia wartość nominalną pozostałych akcji spółki znajdujących się w posiadaniu

spółki" - czytamy w uchwale.

Reklama

"Cena nabycia akcji własnych nie może być niższa niż 0,04 zł za jedną akcję własną oraz nie może być wyższa niż 60 zł za jedną akcję własną" - czytamy także.

Wskazano również, że łączna maksymalna cena nabycia wszystkich akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 2,93 mld zł, tj. nie będzie wyższa niż kwota kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która może być przeznaczona do podziału.

"W celu umożliwienia nabywania akcji własnych w ramach programu nabycia akcji własnych [...] nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji [...]. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 2,93 mld zł z kapitału zapasowego spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał

rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji programu nabycia akcji własnych. Tym samym kapitał zapasowy spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia niniejszym, iż po upływie okresu upoważnienia środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na mocy niniejszej uchwały, które nie zostały wykorzystane w celu nabycia akcji własnych w ramach programu nabycia akcji własnych, zostają przeniesione na kapitał zapasowy spółki" - czytamy dalej.

Pod koniec września br. Cyfrowy Polsat, Reddev Investments Limited oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 263 807 651 akcji Cyfrowego Polsatu. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 35 zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)