Grupa Azoty oczekuje dodatkowych synergii z przejęcia Grupy Compo ExpertWarszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty oczekuje - w związku z przejęciem Grupy Compo Expert- synergii w kilku obszarach: know-how produkcyjnego, sprzedażowym, badań i rozwoju, surowcowo-produktowym i finansowania, podała spółka, odpowiadając na pytania akcjonariusza. Według Azotów zidentyfikowane synergie, zgodnie z konserwatywnym podejściem, nie zostały uwzględnione w kalkulacji ceny zakupu udziałów Goat TopCo i stanowią wartość dodatkową, która może wpłynąć na wyniki i wartość Grupy Azoty w kolejnych latach.

"Ocenia się, że przejęcie Compo Expert GmbH z siedzibą w Münster w Niemczech może pozwolić uzyskać następujące synergie:

1. Synergie w obszarze know-how produkcyjnego – transfer know-how w ramach wytwarzania i aplikowania zaawansowanych produktów nawozowych, a tym samym możliwość rozszerzenia istniejących kompetencji Grupy Azoty w obszarze produkcji nawozowej, szczególnie w zakresie inhibitorów nitryfikacji i technologii otoczkowania polimerami.

2. Synergie sprzedażowe - wykorzystanie istniejących kanałów sprzedażowych Grupy Azoty i Compo Expert do plasowania produktów na rynkach docelowych. Dodatkowo, możliwy jest transfer do Grupy Azoty zaawansowanych rozwiązań w zakresie systemów sprzedaży i wsparcia konsumenta wypracowanych przez Compo Expert.

3. Synergie w obszarze badań i rozwoju - wspólne prowadzenie działań badawczo – rozwojowych na rzecz połączonych podmiotów w ramach trzech centrów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty oraz centrów badawczych Compo Expert. Skokowe pozyskanie nowego know-how pozwoli na ukierunkowanie zasobów badawczo-rozwojowych Grupy na prace nad bardziej zaawansowanych technologiami, np. otoczkami biodegradowalnymi i substytutami inhibitora nitryfikacji DMPP.

4. Synergie surowcowo-produktowe – wykorzystanie produktów Grupy Azoty jako surowców do dalszego przetwórstwa do nawozów specjalistycznych w Compo Expert.

5. Synergie w obszarze finansowania - organizacja finansowania dłużnego na korzystniejszych warunkach oferowanych na rynku Grupie Azoty.
Zidentyfikowane synergie, zgodnie z konserwatywnym podejściem emitenta, nie zostały uwzględnione w kalkulacji ceny zakupu udziałów Goat TopCo i stanowią wartość dodatkową, która może wpłynąć na wyniki i wartość Grupy Azoty w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie.

Azoty wyjaśniły także, że Goat TopCo jest spółką holdingową i pośrednio poprzez dwie kolejne spółki holdingowe - Goat HoldCo GmbH (spółka w 100% zależna od Goat TopCo) i ostatecznie Goat BidCo GmbH (spółka w 100% zależna od Goat HoldCo GmbH), kontroluje 20 spółek operacyjnych z grupy Compo Expert, w tym wiodącą spółkę operacyjną Compo Expert.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2018, kończącego się 30 września 2018 r., poziom skorygowanej, skonsolidowanej EBITDA Grupy Compo Expert w ujęciu narastającym wyniósł 26,7 mln euro, co oznacza wzrost o 1,8 mln euro w skali roku. Poziom znormalizowanej EBITDA w ostatnich 12 miesiącach, tj. w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wyniósł 33,4 mln euro, o 3,8 mln euro więcej niż w odpowiednim dwunastomiesięcznym okresie poprzedzającym. Przedstawione dane są wyłącznie danymi zarządczymi, które nie pochodzą ze zbadanych sprawozdań finansowych, podano także.

Dług bankowy grupy kapitałowej Goat TopCo zostanie w ramach transakcji zrefinansowany przez Grupę Azoty. Struktura zewnętrznego finansowania grupy kapitałowej Goat TopCo po zamknięciu transakcji będzie charakteryzowała się wskaźnikami znacznie poniżej 2,5x dług netto/EBITDA, napisały Azoty.

Na początku października Azoty podały, że Niemiecki Federalny Urząd ds. Karteli (FCO), tj. niemiecki organ antymonopolowy, udzielił zgody na transakcję nabycia przez Grupę Azoty 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy (kontrolującej spółki Grupy Compo Expert).

Grupa Azoty szacuje, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)