UOKiK poinformował w piątek, że do urzędu trafia wiele skarg i pytań dot. Profi Credit Polska; wynika z nich, że firma pobierała opłaty wyższe od pożyczanej kwoty oraz bez wiedzy klientów wypłacała kolejne pożyczki. UOKiK zawiadomi prokuraturę i Komisję Nadzoru Finansowego.

"Profi Credit Polska S.A. zaprzecza nieprawdziwym tezom przedstawionym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka już od 2015 roku wyjaśnia wszelkie wątpliwości dot. przedmiotowej sprawy i odpowiada na pytania nadesłane z UOKiK w sposób wyczerpujący. Do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała żadnej decyzji Prezesa UOKiK, w której ustosunkowałby się On do naszego stanowiska" - napisano w oświadczeniu.

Zapewniono, że spółka prezentowała klientom za pomocą czytelnych tabel, zamieszczonych na pierwszej stronie umowy pożyczki, wszystkie koszty związane z oferowanym produktem finansowym, w tym koszt ubezpieczenia oraz koszt kolejnych wypłat.

"Klient posiadał pełną wiedzę o kolejnej wypłacie – nabywał ją składając wniosek o pożyczkę uwzględniającą tą wypłatę i akceptując warunki umowy. Dodatkowo o kolejnej wypłacie był informowany indywidualnie za pomocą listu poleconego i miał możliwość zrezygnowania z niej" - czytamy.

"W złożonych wyjaśnieniach Spółka informowała już Prezesa UOKiK, iż kolejne wypłaty pożyczki były oferowane jedynie klientom o najwyższej zdolności kredytowej. Spółka dokonywała oceny zdolności kredytowej klienta co najmniej dwukrotnie: przed zawarciem umowy pożyczki oraz przed każdorazową kolejną wypłatą środków. Należy podkreślić, iż Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania środków pozyskanych przez klienta z tytułu kolejnych wypłat była o ponad połowę niższa, aniżeli w przypadku pierwotnej pożyczki. Zostało to wykazane w przesłanej do UOKiK przykładowej dokumentacji pożyczkowej" - napisano.

Zdaniem firmy w związku z tym twierdzenia Prezesa UOKiK o braku stosowania procedur weryfikacji zdolności kredytowej są także absolutnie nieprawdziwe.

"Nawiązując do powołanego w komunikacie Prezesa UOKiK postępowania prowadzonego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie C-176-17, Spółka podkreśla, że postępowanie to nie dotyczy działalności Profi Credit Polska S.A., a obejmuje ocenę zgodności z prawem Unii Europejskiej polskich regulacji prawnych dotyczących dochodzenia roszczeń wekslowych" - wyjaśniono.

UOKiK poinformował, że prezes urzędu prowadzi postępowanie przeciwko przedsiębiorstwu. Zarzuty dotyczą: zbyt wysokich opłat za ubezpieczenie, które mogą naruszać dobre obyczaje; wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny zdolności do jej spłaty; żądania zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości zamiast niższych ustalonych w umowie, gdy umowa została rozwiązana przez to, że klient nie płacił rat; opłat windykacyjnych bez ustalenia zasad ich stosowania, co mogło znacznie zwiększyć kwotę do zapłaty.

Podano przykład pożyczki z Profi Credit Polska: wyniosła ona 1000 zł, koszt ubezpieczenia – 1622 zł, opłata przygotowawcza – 250 zł i odsetki.

"Na tę firmę pożyczkową wpływa wiele skarg do UOKiK. Wątpliwości UOKiK budzi opłata za ubezpieczenie – wyższa niż kwota pożyczki. Tak duża stawka może być sprzeczna z dobrymi obyczajami. Urząd postawił zarzuty Profi Credit Polska. Prowadzi także postępowania wyjaśniające w sprawie ubezpieczycieli, którzy wyliczali składki: Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group oraz Generali Życie TU" - poinformowano.

Urząd wyjaśnił, że Profi Credit Polska doliczał do pożyczki ubezpieczenie na wypadek śmierci, które przekraczało wartość pożyczonych pieniędzy. Przy czym, jak zaznaczono, znaczna część składki pobieranej z tytułu ubezpieczenia była przekazywana Profi Credit Polska jako wynagrodzenie za obsługę polisy.

UOKiK ustalił, że wraz ze spłatą długu, mogła maleć suma ubezpieczenia. Ponadto, w umowie znalazło się postanowienie, zgodnie z którym Profi Credit Polska wypłacał konsumentom kolejne pożyczki, mimo że nie wnioskowali o nie, i naliczał od nich ponownie opłatę za ubezpieczenie na życie. Firma nie badała, czy są oni w stanie spłacać raty.

"Konsumenci byli zaskoczeni swoimi długami i wezwaniami do zapłaty. Spółka poinformowała, że zaprzestała działań przewidujących kolejne wypłaty oraz opłacenie ubezpieczeń na życie. Mimo to, wiele umów nadal obowiązuje" – mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd analizuje ponadto wzorce umów Profi Credit Polska pod kątem przestrzegania ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim. UOKiK zaznaczył, że w przeszłości UOKiK wydawał wobec spółki decyzje w 2008 r., 2013 r., 2013 r., 2015 r. Urząd poinformował ponadto, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje tzw. pytanie prejudycjalne w sprawie Profi Credit Polska, które skierował Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (sygn. akt w TSUE: C-176-17). Dotyczy ono kredytu konsumenckiego i weksla.

Marcin Musiał

>>> Czytaj także: Profi Credit Polska wypłacał pożyczki bez wiedzy klienta. Zawiadomiono prokuraturę i KNF