"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 2 lipca 2020 r., akcjami spółek:

Fast Finance SA w restrukturyzacji

One SA

Prima Moda SA

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2019 w terminie określonym przepisami prawa,

Invista SA

Elektrociepłownia Będzin SA

z powodu przekazania niekompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2019, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Spółki obowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

"Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - podkreślono w komunikacie.

(ISBnews)