Najwyższe poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano w Irlandii, gdzie wskaźnik poziomu cen ostatecznych wydatków gospodarstw domowych (HFCE) był na poziomie 146 proc. średniej unijnej. Poza Irlandią, pierwszą trójkę państw z najwyższymi cenami tworzyły jeszcze Dania (145 proc.) i Luksemburg (137 proc.). Tymczasem najniższe poziomy cen odnotowano w Rumunii (57,8 proc. średniej UE), Bułgarii (58,7 proc.) i w Polsce (61,5 proc.).

Alkohol i wyroby tytoniowe

Największa różnica widoczna była w przypadku cen alkoholu i tytoniu. W 2022 roku poziom cen alkoholu i wyrobów tytoniowych w najdroższym kraju był ok. 3,3 razy wyższy niż w najtańszym.

Reklama

Alkohol i wyroby tytoniowe były najtańsze w Bułgarii, gdzie cena używek sięgała 66 proc. średniej UE. Drugim krajem z najniższymi cenami alkoholu i papierosów była Polska (72,5 proc. średniej UE), a trzecim Węgry (77,8 proc.).

Natomiast najwyższe poziomy ceny odnotowano w Irlandii, gdzie cena alkoholu i wyrobów tytoniowych wynosiła 216 proc. średniej UE, czyli o 116 proc. więcej, niż wynosiła średnia dla całej Wspólnoty. Kolejne kraje to: Finlandia (174 średniej) i Dania (138 proc. średniej). Jak podaje Eurostat, tak duże zróżnicowanie cen w tym segmencie produktów wynika głównie z różnic w opodatkowaniu.

Restauracje i hotele

Na drugim miejscu pod względem zróżnicowania poziomu cen były restauracje i hotele. Nocleg w hotelu i usługi restauratorów najmniej kosztowały w Bułgarii (50,5 proc. średniej UE), Rumunii (61,3 proc.) i na Węgrzech (61,7 proc.).

Natomiast usługi hotelarskie i gastronomiczne najdroższe są w Danii, gdzie ich koszt sięgał w ubiegłym roku 156 proc. średniej UE, w Finlandii (132 proc.) i Luksemburgu (131 proc.).

W Polsce nocleg w hotelu i posiłek w restauracji to koszt na poziomie 76,7 proc. średniej dla całej Wspólnoty.

Odzież

Odzież była najtańsza w Bułgarii (80 proc. średniej unijnej), na Węgrzech (8 proc.) i w Rumunii (84 proc.), natomiast najdroższa w Danii (134 proc.), Szwecji (117 proc.) i Czechach (115 proc.). Ceny ubrań w Polsce były na poziomie 90 proc. średniej w całej Wspólnocie.

Żywność i napoje bezalkoholowe

Dysproporcje odnotowano także w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych. W tym przypadku ceny wahały się od 72 proc. średniej UE w Rumunii do 121 proc. w Danii.

W Polsce żywność i napoje bezalkoholowe, na tle innych państw, są tanie, bo ich ceny kształtują się na poziomie 73,4 proc. średniej unijnej, z tym że ceny różnych produktów znacznie się różnią.

Cena oleju i tłuszczów w Polsce kształtuje się na poziomie 86,2 proc. unijnej średniej. Kolejne najdroższe produkty w Polsce to: mleko, ser i jajka (75 proc.), chleb i zboża (71,9 proc.) oraz mięso (64,1 proc. średniej UE). Cena napojów bezalkoholowych sięga 89,4 proc. średniej UE.

Transport

Jak pokazują dane Eurostatu, sprzęt do transportu osobistego najtaniej kosztuje w Polsce - 87 proc. średniej ceny w UE, a najdrożej w Danii - 132 proc. średniej.

W analizie poziomów cen towarów i usług konsumpcyjnych w Unii Europejskiej Eurostat skoncentrował się na wskaźnikach poziomu cen, które porównują poziomy cen w krajach w stosunku do średniej UE i są obliczane przy użyciu parytetów siły nabywczej.