Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek od nieruchomości jest opłacany przez osoby posiadające grunty, budynki lub ich części oraz budowle, lub ich części, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Podatek ten musi być uregulowany w czterech określonych terminach rozłożonych na raty:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Jeśli kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, istnieje wyjątek od standardowej procedury płatności ratami. W takiej sytuacji całą należność należy uregulować do pierwszego terminu płatności, czyli do 15 marca. Resort finansów przypomina również, że jeśli decyzja w sprawie podatku nie została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, to termin ten przesuwa się o 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Reklama

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek opłacania podatku od nieruchomości spoczywa głównie na właścicielach konkretnych nieruchomości. Jednak istotne jest zrozumienie, że także użytkownicy wieczyści oraz posiadacze ograniczonych praw własności do danej działki lub budynku są zobowiązani do jego uregulowania.

Podatek ten jest obowiązkowy zarówno dla osób fizycznych, jak i dla spółek, które nie posiadają osobowości prawnej. Podatek od nieruchomości obejmuje również posiadaczy nieruchomości dzierżawionych, które są własnością Skarbu Państwa lub danej gminy.

W tych ostatnim przypadku podatnik nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, ale podatkiem jest objęty na mocy umowy zawartej z jej właścicielem.

Wyższy podatek od nieruchomości

W styczniu i w lutym urzędy skarbowe na terenie całego kraju rozsyłają korespondencję do posiadaczy nieruchomości, informując ich o wysokości należnego podatku od nieruchomości. Wartość podatku może być zaskakująca, ponieważ w bieżącym roku stawka za metr kwadratowy może być wyższa. Większość miast wojewódzkich oraz miast do 50 tysięcy mieszkańców podjęła decyzję o podwyższeniu stawki podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy w przypadku podatku od nieruchomości powstaje np. w momencie nabycia mieszkania, domu lub gruntu. Zgodnie z przepisami, obowiązek podatkowy ma miejsce od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym występują okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, takie jak zakup nieruchomości lub gruntu.

Stawki podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest ustalany indywidualnie przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednak gminy muszą przestrzegać maksymalnych wartości ustalonych przez Ministra Finansów. Na rok 2024 obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości:

 • 1,15 zł za każdy metr kwadratowy rocznie dla lokali mieszkalnych,
 • 33,10 zł za metr kwadratowy dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 15,50 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynków wykorzystanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • 6,76 zł za metr kwadratowy budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
 • 11,17 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Natomiast maksymalne stawki podatku od nieruchomości dotyczących gruntów na rok 2024 to:

 • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od ich kwalifikacji w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł za metr kwadratowy powierzchni,
 • dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł za hektar powierzchni,
 • dla pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł za metr kwadratowy powierzchni,
 • dla niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, położonych na obszarach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszanej zabudowy, wyłącznie jeśli od dnia wejścia w życie tego planu minęło co najmniej 4 lata i w tym czasie nie rozpoczęto budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł za metr kwadratowy powierzchni.

Podwyższenie stawki podatku od nieruchomości do 1,15 zł za każdy metr kwadratowy rocznie dla lokali mieszkalnych oznacza w praktyce, że właściciele 65-metrowego mieszkania będą musieli zapłacić więcej. W tym roku kwota podatku od nieruchomości wzrosła z obecnych 65 zł do 74,75 zł.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości może być uregulowany poprzez skorzystanie z różnych sposobów płatności, takich jak kasjer gminy, przelew na konto bankowe gminy lub u wyznaczonej przez gminę osoby (inkasenta). Nie wszystkie nieruchomości podlegają opodatkowaniu, gdyż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień. Do tych zwolnień należą:

Budynki gospodarcze lub ich części, które służą działalności leśnej lub rybackiej, znajdują się na gruntach gospodarstw rolnych, służą wyłącznie działalności rolniczej lub są zajęte na potrzeby działów specjalnych produkcji rolnej.Grunty, budynki lub ich części wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem zachowania ich i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem tych części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.Grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby działalności statutowej wśród dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia, w zakresie oświaty, wychowania, nauki, techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem tych wykorzystanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty przeznaczone na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.Grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, oraz budynki i budowle związane z nimi, znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody, służące bezpośrednio osiąganiu celów ochrony przyrody.Nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.Grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze do 35 m² w rodzinnych ogrodach działkowych, oraz budynki infrastruktury ogrodowej, z wyjątkiem tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.Nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.Uczelnie i instytuty badawcze (nie dotyczy gruntów, budynków itp. zajętych na działalność gospodarczą).Jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty, zajmujące się działalnością oświatową.Żłobki, kluby dziecięce oraz ich prowadzące podmioty.Zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.Przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, które są wykorzystywane na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

W każdej gminie w Polsce istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości dla określonych grup właścicieli budynków i gruntów. Dokładne informacje na temat osób uprawnionych do korzystania z ulg podatkowych lub zwolnień można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.