Celem tego rozwiązania jest pomoc dla około 3,5 mln gospodarstw domowych w pokryciu części wydatków na energię elektryczną. Oto najważniejsze informacje dotyczące warunków otrzymania świadczenia i procesu składania wniosków.

Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie, mające na celu zmniejszenie finansowego obciążenia gospodarstw domowych wynikającego z wysokich rachunków za energię elektryczną, gaz ziemny oraz ciepło systemowe. Świadczenie jest kierowane przede wszystkim do gospodarstw o niższych dochodach, które najbardziej odczuwają wzrost cen. Bon ten ma być rozwiązaniem w walce z ubóstwem energetycznym, dotykającym wielu rodzin w Polsce.

Reklama

Kto kwalifikuje się do otrzymania bonu energetycznego?

Do otrzymania bonu energetycznego kwalifikują się gospodarstwa spełniające określone kryteria dochodowe. Obejmują one osoby z gospodarstw jednoosobowych z dochodami do 2500 zł miesięcznie oraz osoby z gospodarstw wieloosobowych, gdzie dochód na osobę nie przekracza 1700 zł. Bon otrzymają także emeryci pobierający świadczenia równe lub niższe od minimalnej emerytury.

Nawet jeśli dochody przekroczą te progi, możliwe będzie otrzymanie wsparcia, ale jego wysokość zmniejszy się proporcjonalnie do nadwyżki. Jego wysokość zostanie pomniejszona w stosunku do przekroczenia progu, według zasady "złotówka za złotówkę" z zachowaniem minimalnej kwoty wypłaty, która wynosi 20 zł.

Jakie są stawki bonu energetycznego?

Kwoty bonu energetycznego różnią się w zależności od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Co więcej, rząd przewidział specjalne wsparcie dla tych gospodarstw, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują energię elektryczną, ponieważ gospodarstwa te często ponoszą najwyższe koszty zużycia energii - w Polsce dotyczy to około 5% domostw. W tych przypadkach kwoty bonu zostaną podwojone i wyniosą od 600 zł do 1200 zł, w zależności od liczby mieszkańców.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać osobiście lub elektronicznie, kierując je do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, odpowiednio do miejsca zamieszkania wnioskodawcy, także przez aplikację mObywatel. Wzory wniosków dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych odpowiednich urzędów.

Wnioski te będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Od momentu prawidłowego złożenia wniosku, samorządy będą miały 60 dni na jego rozpatrzenie. Następnie, środki z bonu energetycznego zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy pod koniec bieżącego roku lub na początku 2025 roku.