Ponadto spółka zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w Enea Wytwarzanie w wysokości ok. 2 817 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, a zdarzenie to wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 2 817 mln zł.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy, podkreślono.

Wysokość wskazanych odpisów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)