Czym jest GPW?

GPW czyli Giełda Papierów Wartościowych to rynek regulowany, na którym odbywa się obrót instrumentami finansowymi takimi jak m.in. akcje, prawa poboru, prawa do akcji, obligacje, opcje czy kontrakty terminowe. Transakcje na GPW zachodzą w dni robocze podczas tzw. sesji.

Akcje to podstawowe papiery wartościowe notowane na giełdzie. Ich posiadanie gwarantuje akcjonariuszowi udział w zyskach danej spółki oraz daje mu prawa do dywidendy, do udziału w walnym zgromadzeniu i pośrednio – do zarządzania spółką.

Prawo poboru to instrument, który zapewnia pierwszeństwo nabycia akcji nowej emisji dotychczasowym akcjonariuszom spółki po ustalonej cenie.

Prawa do akcji (PDA) - umożliwiają inwestorom, którzy nabyli akcje nowej emisji ich odsprzedanie, zanim zostaną włączone do obrotu giełdowego.

Obligacja to papier wartościowy poświadczający, że emitent obligacji zaciągnął pożyczkę u osoby, którą ją nabyła i zobowiązuje się ją spłacić. Inwestor kupujący obligację zyskuje prawo do pobierania od emitenta odsetek.

Opcja to instrument finansowy, którego posiadacz nabywa prawa do kupna bądź sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie, w terminie wykonania/wygaśnięcia opcji.

Z kolei kontrakt terminowy to umowa miedzy kupującym a sprzedającym, która zobowiązuje obie strony do odpowiednio kupna lub sprzedaży określonych aktywów w wyznaczonym terminie w przyszłości i po ustalonej cenie.

Notowania na GPW odbywają się w systemie notowań jednolitych bądź w lub systemie notowań ciągłych. W systemie notowań ciągłych zmiana kursu może nastąpić od transakcji do transakcji. Transakcje są zawierane po cenie najlepszego zlecenia oczekującego. Transakcje w systemie jednolitym zawierane są natomiast w dwóch określonych momentach sesji. Na podstawie złożonych wówczas zleceń ustalany jest kurs, po którym realizowane są transakcje.

Podstawą transakcji na GPW są zlecenia, tj. informacje o tym, co i na jakich zasadach inwestor chce sprzedać lub kupić. Warunkiem koniecznym składania jakichkolwiek zleceń jest wcześniejsze otwarcie rachunku w biurze maklerskim. Umożliwiają one zawieranie transakcji na giełdzie nie tylko osobiście w biurze, lecz także przez internet lub telefonicznie.

Od czego zależą notowania na giełdzie papierów wartościowych?

Notowania giełdowe oraz kursy akcji zależą od wielu czynników, wśród których można wymienić:

  • tempo wzrostu gospodarczego,
  • wielkość popytu konsumpcyjnego,
  • poziom inwestycji
  • wysokość stóp procentowych,
  • zmiana kursów walut,
  • poziom inflacji,
  • ceny surowców,
  • wzrost konkurencji,
  • zmiany technologiczne,
  • zdarzenia indywidualne dotyczące danych spółek, np. zmiana strategii, praca zarządu, model podejmowania decyzji inwestycyjnych itp.

Tendencje panujące na rynku są badane za pośrednictwem indeksów giełdowych. Przekazują one informacje o zmianie cen akcji największych i najbardziej płynnych spółek. Rozpoczęcie każdej sesji giełdowej poprzedza opublikowanie wartości indeksów, które są wyliczane na podstawie tzw. teoretycznych kursów otwarcia. Wraz z zakończeniem sesji udostępniane są natomiast zbiorcze informacje: wartości minimalne i maksymalne indeksów, wartość indeksu a otwarcie i zamknięcie sesji itd.

Zmiana kursów akcji GPW to nieodłączne ryzyko, o jakim należy pamiętać podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wysokość ceny akcji danej spółki kształtuje się wprost proporcjonalnie do wartości tejże spółki. Jeżeli podmiot prosperuje dobrze, to cena jego akcji podnosi się, natomiast jeżeli nie osiąga zysków, to wspomniane akcje tracą na wartości

Sprawdź aktualne notowania giełdowe

Kurs akcji spółek notowanych na GPW, aktualne notowania i wykresy indeksów giełdowych można znaleźć TUTAJ.

We poniedziałek 15 marca indeks giełdowy WIG20 WIG20 nie zdołał pokonać oporu na 2.020 pkt. i na koniec dnia oddał całość porannych wzrostów. Pozytywny sentyment utrzymał się za to w indeksach małych i średnich spółek, gdzie wzrostom przewodziły spółki z WIG-leki. Benchmarki wyznaczyły nowe lokalne, a w przypadku leków - historyczne maksima.

"Poniedziałek na większości rynków rozpoczął się od oczekiwania na środowe posiedzenie Fed. Inwestorzy zastanawiają się, czy będzie on przeciwdziałać obawom o wzrost inflacji i choć wariantów jest dużo, liczą na jednoznaczną retorykę, że do podwyżek stóp procentowych nie dojdzie. To pozwoliłoby zatrzymać wzrosty rentowności obligacji i uspokoiłoby sytuację na rynkach akcji" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

Podsumowanie

Inwestowanie na giełdzie pociąga wiele osób. Choć obrót akcjami może faktycznie przynosić zyski, warto pamiętać, że w charakter notowań na giełdzie wpisana jest zmiana. Kursy akcji uzależnione są od wielu czynników, dlatego przed podejmowaniem kroków inwestycyjnych warto poszukać rzetelnych wiadomości dotyczących danej spółki oraz dokładnie poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem giełdy.