"Zgodnie z umową pan Stevan Pejović sprzedaje, a kupujący kupuje udział stanowiący 100% wartości kapitału zakładowego Uniprom za łączną cenę sprzedaży 10 300 000 euro płatną w następujący sposób:

1) kwota stała ceny sprzedaży 5 mln euro płatna w dniu wejścia w życie umowy i po spełnieniu określonych w niej warunków, ale najpóźniej do 20.11.2021 roku;

2) kwota zmienna 5,3 mln euro będzie płatne w 10 równych, miesięcznych ratach, począwszy od 31.01.2022 roku, z zastrzeżeniem uzyskania prawomocnego wpisu w CRPS (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego) potwierdzającego przeniesienie własności udziału na Bumech" - czytamy w komunikacie.

Strony zgodnie ustaliły, że kwota zmienna ceny sprzedaży (5,3 mln euro) może być skorygowana "w dół" lub "w górę" w zależności od ceny uzyskanej ze sprzedaży stanów magazynowych boksytu znajdującego się strefie wolnocłowej Portu Bar, a należących do Uniprom.

Dodatkowo, po uzyskaniu prawomocnego wpisu w CRPS potwierdzającego nabycie przez Bumech udziału, Uniprom zobowiązuje się wypłacać sprzedającemu prowizję w kwocie stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej i ilości sprzedanych i zapłaconych ton metrycznych boksytu w okresie do dnia sprzedaży ostatniej tony wydobytej ze złoża, dla którego Uniprom posiada koncesję, podkreślono.

"Wskazuje się termin 20.11.2021 roku na zrealizowanie przez każdą ze stron umowy swoich zobowiązań, aby mogło dojść do zawarcia umowy przyrzeczonej na zakup udziału" - czytamy dalej.

W osobnym komunikacie Bumech poinformował, że 17 września zarząd spółki rozpoczął etap negocjacji zmierzający do zawarcia umowy zakupu udziału przedsiębiorstwa Uniprom - Metali. W opinii zarządu niezwłoczne podanie tej informacji do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes spółki, tj. w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie negocjacji zmierzających do ewentualnego zakupu udziału stanowiącego 100% wartości kapitału zakładowego Uniprom.

Uniprom jest przedsiębiorstwem prawa czarnogórskiego, z którym Bumech w 2016 roku zawarł umowę na prowadzenie wydobycia rudy aluminium (boksytu) na jego rzecz. Kontrakt ten realizuje samodzielnie spółka celowa, tj. Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić. Uniprom dysponuje obowiązującą i ważną przez 27 lat, licząc od 2015 roku, koncesją wydobywczą, uprawniającą do prowadzenia eksploatacji złóż boksytu zlokalizowanych na terenie Župy Nikšićkiej. Szacowane do wydobycia zasoby boksytów w złożach objętych tą koncesją to ok. 12,5 mln ton. Uniprom jest w trakcie pozyskiwania kolejnych dwóch koncesji.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,62 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)