Reklama

"Spółka powzięła informację o złożeniu przez ZUE oferty i) z najniższą ceną, ii) z deklarowanym okresem gwarancji/rękojmi 60 miesięcy (kryterium spełnione w identycznym zakresie przez wszystkich oferentów) oraz iii) ze zgłoszoną przez spółkę największą ilością zadań w ramach doświadczenia personelu wykonawcy ZUE (emitent zgłosił łącznie 14 zadań, a 4 z pozostałych 5 oferentów wykazało 10 zadań) w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie torowiska Górnego Tarasu Rataj pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kórnickiej z Jana Pawła II, a os. Lecha, budowie przedłużenia ul. Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warczygłowy do skrzyżowania ul. Kaliskiej i Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. 'Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do Unii Lubelskiej'" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadania to 380 dni od daty podpisania umowy. Kryteriami oceny ofert są cena - waga 60%, okres gwarancji/rękojmi - waga 30%, doświadczenie personelu wykonawcy - waga 10%.

Budżet zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 72,21 mln zł brutto, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 851,45 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)