Zysk operacyjny wyniósł 34,23 mln zł wobec 33,19 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 38,67 mln zł wobec 38,12 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 546,95 mln zł w 2023 r. wobec 505,6 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki wejściu w nowe nisze rynkowe, twórczemu rozwojowi innowacyjnych i atrakcyjnych dla odbiorców usług i rozwiązań, po raz kolejny znacząco zwiększyliśmy (o ok. 25% tj. ponad 100 mln zł) przychody i osiągnęliśmy, kolejny raz z rzędu, najwyższy wynik w historii spółki. Elektrotim na poziomie jednostkowym przekroczył znacznie 0,5 miliarda zł przychodów, zaś zyski netto przekroczyły poziom 40 mln zł. Nasze zyski wzrosły tym samym o prawie 80% w stosunku do bardzo dobrego 2022 roku" - napisał prezes spółki Artur Więznowski w liście do akcjonariuszy.

"Sytuacja Zeus obciążyła wyniki Grupy stratą rzędu ponad 20 mln zł. Jednak przychody na poziomie Grupy sięgają 550 mln zł a zyski przypadające na podmiot dominujący, nawet po zaksięgowaniu strat odnotowanych w Zeus, przekroczyły 22 mln zł czyli poziomy tak z roku 2022, jak i z lat wcześniejszych. Większość strat Zeus w żaden sposób nie obciąża przepływów pieniężnych pozostałych podmiotów Grupy, a ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego i następnie sprzedaż akcji Zeus oznaczają, że ujemne kapitały własne netto wygenerowane przez tę spółkę ulegną odwróceniu już w pierwszym kwartale 2024 roku. Tym samym absolutna większość omawianych strat zniknie trwale ze sprawozdań Grupy Elektrotim" - dodał Więznowski.

Reklama

W roku 2023 znaczący wpływ na rozpoznane obroty miała kontynuacja realizacji kontraktu ze Strażą Graniczną, dotyczącego budowy bariery elektronicznej na granicy z Białorusią, która stanowiła 19% udziału w przychodach. Spółka z sukcesem odnotowywała zakończenie kontraktów dla PGE Energetyka Kolejowa, gdzie była głównym wykonawcą budowy i modernizacji podstacji trakcyjnych. Wartość tych kontraktów stanowiła w 2023 roku 15% przychodów Eelektrotim. Kolejnym ważnym czynnikiem wzrostu, z 12% udziałem w przychodach, były kontrakty związane z modernizacją sieci energetycznych (innych niż stałoprądowe, tj. wykonywane dla PGE EK), podano.

Grupa Eletrotim, rok 2023 zakończyła wynikiem netto przypisanym akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie porównywalnym z rokiem 2022 nawet pomimo zaewidencjonowania w większości niegotówkowych strat na działalności spółki Zeus. Wypracowany przez Elektrotim wysoki zysk netto, pozwolił na zmniejszenie tego skutku, ze względu na 97-proc. udział w Grupie. Wartość dodaną wniosła również firma Ostoya DataSystem, która prowadzi prace rozwojowe i certyfikacyjne systemów IT oraz realizuje kontrakty z zakresu wdrażania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 40,74 mln zł wobec 23,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miał 505,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)