PKP Cargo odnotowało 7,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 37,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 37,5 mln zł wobec 92,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 242,2 mln zł wobec 277 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 268,7 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 363,1 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2023 r. wynik EBIT wyniósł 259 mln zł, tj. poprawił się w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. o 160,7 mln zł. Najważniejsze odchylenia wpływające na wynik EBIT w okresie 9 miesięcy 2023 r. w porównaniu do 9 miesięcy 2022 r. zostały opisane poniżej:

- zwiększenie przychodów z tytułu umów z klientami (w tym przede wszystkim przychodów z usług przewozowych i spedycji, ale również m.in. z usług bocznicowych i trakcyjnych oraz przeładunkowych) było bezpośrednim efektem wzrostu stawek przewozowych [...];

Reklama

- wzrost amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości będący rezultatem wyższych nakładów inwestycyjnych (w tym głównie inwestycji taborowych) w 2023 r.;

- wzrost kosztów pozycji zużycie energii i paliwa trakcyjnego wynikał głównie ze wzrostu cen energii kontraktowanej na TGE, przy jednoczesnym spadku kosztów zużycia paliwa trakcyjnego;

- zwiększenie kosztów świadczeń pracowniczych, m.in. w związku z podpisaniem porozumień dot. podwyżki wynagrodzeń od czerwca 2022 r. i od stycznia 2023 r. oraz jednorazowej nagrody dla pracowników w lipcu 2023 roku, przy jednoczesnym spadku liczby pracowników ogółem [...];

- spadek kosztów pozostałych usług wynikał głównie ze spadku kosztów usług rekultywacyjnych oraz czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru, przy jednoczesnym wzroście kosztów usług remontowych i utrzymania składników majątku trwałego oraz pozostałych usług;

- ujemny wpływ pozycji pozostałe zmiany wynikał m.in. ze wzrostu kosztów odsetek od zobowiązań handlowych, spadku zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (ujętych w PPO), wzrostu kosztów zużycia materiałów oraz zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, przy jednoczesnym spadku kosztów wartości sprzedanych materiałów" - czytamy w raporcie.

Marża EBITDA w okresie 9 miesięcy 2023 r. wyniosła 20,3% uległa polepszeniu (16,8% rok wcześniej), głównie z uwagi istotny wzrost przychodów z działalności operacyjnej, podano również.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 101,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 168,2 mln zł w porównaniu z 3 814,6 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 853,4 mln zł wobec 648,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 85,6 mln zł wobec 23,5 mln zł straty rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2022 r. miała 5,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)