GK Immobile odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,01 mln zł wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 264,01 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 234,88 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 8,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 649,23 mln zł w porównaniu z 683,14 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 48,19 mln zł wobec 65,07 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Wobec okresu od 1 stycznia do 30 września 2022 roku największy wzrost przychodów, o 43,8 mln zł, tj. 145,6% odnotowano w segmencie consultingu budowlanego i developingu, segment hotelarski wykazał przychody wyższe o 27%, sprzedaż w segmencie przemysłowym wzrosła o 9,4%, a w segmencie automatyki i elektroenergetyki grupa odnotowała wzrost o 4,9%. Spadek przychodów w segmencie budownictwa związany jest z harmonogramem realizacji i specyfiką kontraktów. Spadek odnotowany w segmencie modowym jest spowodowany procesem reorganizacji" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do wyników kwartalnych.

Reklama

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku przychody segmentu Przemysł osiągnęły wartość 218,6 mln zł i były wyższe o 18,7 mln zł, tj. 9,4 % r/r, podano.

"W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku 77,7% wartości sprzedaży całego segmentu stanowiły przychody linii produktowej systemy przeładunkowe, które osiągnęły wartość 169,8 mln zł i były nieznacznie niższe (o 1,2 mln zł tj. 0,7% ) niż w analogicznym okresie 2022 roku. Sprzedaż pozostałych linii produktowych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 wyniosła łącznie 48,8 mln zł co oznacza wzrost o 69% w stosunku do sprzedaży w analogiczny okresie 2022 roku" - czytamy dalej.

Spółka podała też, że od 1 stycznia do 30 września 2023 roku grupa odnotowała w segmencie budownictwa sprzedaż w wysokości 92,1 mln zł, co stanowiło spadek sprzedaży o ponad 116 mln zł tj. 55,8% r/r.

"Znaczna zmiana poziomu przychodów segmentu jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania kontraktów. Większość kontraktów realizowanych w poprzednich okresach zamknięta została jeszcze w 2022 roku, na pierwszy kwartał 2023 przypadły tylko końcowe fazy prac na kilku kontraktach. Kolejne kontrakty były zawierane sukcesywnie od początku 2023 roku i na dzień publikacji sprawozdania wartość pozostała do realizacji wynosi około 195 mln zł. Efekty nowo podpisywanych kontraktów jest już widoczny w wynikach finansowych segmentu na 30 września 2023 roku - wzrost przychodów o 48 mln zł w stosunku do przychodów za I półrocze 2023 roku, tj. 111%" - napisano też w sprawozdaniu.

"Grupa obserwuje, po okresie zwiększonej ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych związanych z dynamiczną sytuacją na rynku materiałów i usług budowlanych, spowolnieniu na rynku inwestycji mieszkaniowych oraz niepewności związanej z rosnącym poziomem stóp procentowych, odmrożenie procesów inwestycyjnych i rozpoczynanie kolejnych budów" - czytamy dalej.

Spółka przekazała też, że przychody netto ze sprzedaży w segmencie hotelarstwo w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosły łącznie 125,1 mln zł i w całości zostały zrealizowane w spółce Focus Hotels. W analogicznym okresie 2022 roku przychody te wyniosły 98,4 mln zł, co oznacza wzrost o 26,6 mln zł, tj. 27,1%. Przychody z działalności niezależnych restauracji wyniosły w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku 7,3 mln zł, co stanowi 5,8% całkowitych przychodów segmentu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 1,11 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

(ISBnews)