Zysk operacyjny wyniósł 16,53 mln zł wobec 10,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,96 mln zł w III kw. r.obr. 2023/2024 wobec 50,55 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 (kwiecień-grudzień 2023) spółka miała 28,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 15,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 195,14 mln zł w porównaniu z 153,72 mln zł rok wcześniej.

"Jednostka dominująca grupy kapitałowej - Kredyt Inkaso S.A. - w okresie sprawozdawczym zwiększyła swoje przychody netto o 11,3 mln zł (+19% r/r) dzięki wzrostowi w zakresie przychodów z tytułu zarządzania wierzytelnościami. Baza kosztowa zwiększyła się o 8,7 mln zł (+15% r/r) do 68,9 mln zł. Za wzrost kosztów odpowiadały głównie koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (wzrost o 4,9 mln zł, +20% r/r). Koszty amortyzacji oraz pozostałe koszty operacyjne pozostały na zbliżonym poziomie. Ostatecznie wynik netto zmniejszył się o 2,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł -0,8 mln zł w bieżącym okresie sprawozdawczym" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

EBITDA gotówkowa w I-III kw. r.obr. 2023/2024 sięgnęła 143,22 mln zł wobec 129,97 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2023/2024 wyniosła 0,84 mln zł wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)