Zysk operacyjny wyniósł 113,92 mln zł wobec 220,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 138,66 mln zł wobec 244,84 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Marża zysku ze sprzedaży brutto Grupy wyniosła w ub.r. 14,47% wobec 23,9% rok wcześniej, marża EBITDA - odpowiednio: 12,7% wobec 22,57%, zaś marża zysku operacyjnego: 10,43% wobec 20,33%.

"Spadek poszczególnych wskaźników rentowności jest konsekwencją zmiany struktury portfela zamówień i dominujących w nim kontraktów charakteryzujących się niższą marżą na sprzedaży brutto w porównaniu do sytuacji w 2022 roku. Natomiast zaprezentowane wskaźniki rentowności oraz poziomu EBITDA w dalszym ciągu potwierdzają bardzo dobrą i stabilną sytuację finansową Grupy. Jest to efekt przede wszystkim wysokiej terminowości prac, jakości oraz dyscypliny kosztowej podczas realizacji kontraktów budowlanych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1092,2 mln zł w 2023 r. wobec 1084,82 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Torpol rozpoczął rok 2023 dysponując środkami pieniężnymi w wysokości 416,3 mln zł, natomiast na koniec 2023 roku posiadał środki pieniężne w kwocie 503,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto łącznie w omawianym okresie były dodatnie i wyniosły 87,2 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 96,65 mln zł wobec 183,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,08 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)