Zysk operacyjny wyniósł 203,31 mln zł wobec 722,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 252,37 mln zł wobec 766,98 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA wyniosła 264,8 mln zł, a skorygowany zysk netto wyniósł 137,4 mln zł wobec odpowiednio 640,4 mln zł i 468,5 mln zł w 2022 r., podano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 721,52 mln zł w 2023 r. wobec 3 666,69 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Ciężkie uwarunkowania rynkowe

"Ciężkie uwarunkowania rynkowe zamanifestowały się słabym popytem, szczególnie na produkty przeznaczone do budownictwa. Dodatkowo spadły ceny i stąd nasze skonsolidowane przychody pogorszyły się o 945,2 mln zł i 25,8%, co jest lepszym odczytem niż to wynikałoby z naszej aktywności w podstawowym obszarze (stalowym), gdyż zostało wsparte przychodami: (i) firmy JAP, naszej nowo nabytej w spółki, w kwocie 93,5 mln zł oraz (ii) ze sprzedaży energii i nadwyżki uprawnień CO2 w kwocie 320,6 mln zł przy kwocie 260,1 mln zł takich przychodów za rok 2022" - czytamy w komentarzu do wyników.

Spadek produkcji stali

"Co się tyczy podstawowej działalności, nasza produkcja stali zmniejszyła się o 19,3% w wyniku przestojów stalowni w Gliwicach spowodowanych przedłużającym się terminem zakończenia inwestycji w zakładzie krakowskim. Wartość łącznej sprzedaży złomów stali, kęsów i wyrobów finalnych zmniejszyła się o 34,7% i o 21,9% pod względem ilościowym w porównaniu do roku 2022" - podano.

Spółka zaznaczyła, że średnia cena półwyrobów i wyrobów finalnych wytwarzanych przez Ferrostal oraz HSJ spadła odpowiednio o 26,3% i 8,2%.

"W roku 2023, w ramach kategorii grupujących wiele elementów z powyższego zestawienia, następujące pozycje dyskutowane w tym rozdziale zostały zakwalifikowane jako jednorazowe przychody: (i) zysk z tytułu sprzedaży energii i CO2 w wysokości 85,8 mln zł i (ii) dochód z dotacji dotyczącej gazu i energii elektrycznej w kwocie 16,9 mln zł (bowiem w tej kwocie dotyczyła ona roku 2022) oraz następujące jako jednorazowe koszty: (i) wynikające z postojów w kwocie 75,4 mln zł i (ii) dotyczące odpisów na zapasy w kwocie 18,3 mln zł. W roku ubiegłym elementy jednorazowe obniżyły EBITDĘ a zwiększyły wynik netto. Skorygowana EBITDA wyniosła zatem 264,8 mln zł, a skorygowany zysk netto wyniósł 137,4 mln zł. W roku 2022 było to odpowiednio 640,4 mln zł i 468,5 mln zł" - czytamy dalej.

Wynik netto poprawiło rozpoznanie w księgach nabycia do Grupy nowego podmiotu - firmy JAP, producenta elektrod działającego w Czechach, a przeciwny wpływ miała wycena instrumentów zabezpieczenia stopy procentowej, które spółka zawarła w 2021 r. i które obecnie pozwalają cieszyć się stałym i niskim kosztem długu, co spowodowane było spadkiem poziomu długoterminowych stóp procentowych, podano także.

"Reasumując, w zeszłym roku obserwowaliśmy pogorszenie koniunktury, szczególnie w sektorze budowlanym jak i zanotowaliśmy spadek wielkości naszej produkcji w wyniku realizowanych projektów inwestycyjnych. Wbrew tym okolicznościom rok zakończyliśmy z zadowalającymi efektami osiągając zyski z działalności operacyjnej jak i na poziomie wyniku netto" - czytamy także w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 122,66 mln zł wobec 568,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 666,69 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)