statystyki

Finanse

KNF

wróć do działu: Finanse »

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) – jest to centralny organ administracji państwowej, który sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.

Zadania KNF to:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
  • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego
  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Prawo dla specjalisty