statystyki

Inne

Agent ubezpieczeniowy

wróć do działu: Inne »

Agent ubezpieczeniowy - przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agent ubezpieczeniowy upoważniony jest przez zakład ubezpieczeń do zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów ubezpieczenia.

Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
  1. przeciwko życiu i zdrowiu,
  2. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  3. przeciwko ochronie informacji,
  4. przeciwko wiarygodności dokumentów,
  5. przeciwko mieniu,
  6. przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  7. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  8. skarbowe,
 3. daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych,
 4. posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 5. odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem.

Prawo dla specjalisty