statystyki

Inne

Klin podatkowy

wróć do działu: Inne »

Klin podatkowy (ang. Tax wedge) – jest to różnica pomiędzy łącznym kosztem zatrudnienia ponoszonym przez pracodawcę a pensją wypłacaną pracownikowi.

Klin podatkowy jest łącznym ciężarem wszystkich podatków i innych obciążeń (łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi) jakie są naliczane od pensji.

W teorii im większy klin podatkowy, tym większe kwoty wpływają do budżetu państwa. Praktyka pokazuje jednak, że duży klin podatkowy może mieć odwrotny skutek, bowiem wraz ze wzrostem udziału pozapłacowych kosztów pracy w całkowitych kosztach pracy maleje podaż pracy i oficjalny popyt na pracę, wzrasta natomiast zatrudnienie w szarej strefie.

Prawo dla specjalisty