statystyki

Rachunkowość

Wartość godziwa

wróć do działu: Rachunkowość »

Wartość godziwa – jest to cena składnika aktywów, za jaką mógłby on zostać wymieniony, a zobowiązania uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Inaczej mówiąc wartość godziwa oznacza obiektywny szacunek wartości rynkowej danego składnika aktywów.

Zasady ustalania wartości godziwej.

  • wycena dokonywana była na warunkach rynkowych,
  • wycena dokonywana jest przy założeniu, że strony chcą dokonać tej transakcji, przy czym żadna ze stron nie znajduje się w sytuacji przymusowej,
  • wycena dokonywana jest przy założeniu, że obie strony transakcji posiadają wystarczającą wiedzę i informacje, umożliwiające im pełną ocenę wartości przedmiotu transakcji,
  • przy ustaleniu wartości godziwej zakłada się, że transakcja zawierana jest pomiędzy niepowiązanymi ze sobą stronami, nie znajdującymi się w stosunku nadrzędności i podporządkowania.

Wartość godziwą stosuje się przy wycenie aktywów i pasywów gdy dokonywana jest aktualizacji wyceny środków trwałych, szacuje się ceny nabycia w przypadku wymiany aktywów, rozlicza się połączenie spółek metodą nabycia, a także trwałej utracie wartości czy wycenie inwestycji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty