"Wykup obligacji nastąpi zgodnie z zapisami warunków emisji obligacji na okaziciela serii A emitowanych przez EMC Instytut Medyczny i będzie realizowany przez Spółdzielczą Grupę Bankową Bank SA" - czytamy w komunikacie. 

Papiery zostały wyemitowane w dniu 13 sierpnia 2012 r., a ich termin zapadalności przypada na dzień 13 sierpnia 2017 r.

Główną działalnością grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny jest świadczenie usług medycznych, które są wykonywane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.