"Dalsza eskalacja sporów z Komisją Europejską w kwestii relokacji uchodźców może być negatywna, gdyż mogłaby skomplikować współpracę (Czech oraz Polski z KE - PAP) i ostatecznie negatywnie wpłynąć na przepływy FDI (bezpośrednie inwestycje zagraniczne - PAP) oraz sentyment. W przypadku Polski, sytuację pogarsza bardziej widoczny interwencjonizm państwowy oraz ostatnie ustawy o reformie sądownictwa, które zagrażają praworządności i które mogą znacząco wpłynąć na sentyment gospodarczy i FDI" - napisano w raporcie pt. "Rządy Polski i Czech: profil kredytowy Czech jest silniejszy niż w Polsce, a wspiera go niższy poziom długu oraz bardziej stabilna polityka".

"Mimo, że rząd podjął działania mające na celu cofnięcie lub osłabienie niektórych niekonwencjonalnych działań, takich jak plan konwersji denominowanych w CHF kredytów hipotecznych na lokalną walutę, trwający spór z UE może przynieść negatywne konsekwencje kredytowe, takie jak niższe zaufanie inwestorów, a tym samym (niższy - PAP) wzrost gospodarczy. Polska już musiała się zmierzyć z postępowaniem KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, który został uznany za złamanie reguł pomocy publicznej UE, oraz została pozwana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Wraz z niższą oceną +governance+, te kwestie prowadzą do niższej o 3 poziomy oceny instytucjonalnej Polski od Czech" - dodano.

Odłożenie obniżki VAT i lepsza ściągalność podatków wsparciem dla prognoz deficytu poniżej 3 proc.

Przełożenie w czasie obniżki VAT oraz poprawa ściągalności podatków wspierają scenariusz utrzymania deficytu sektora finansów publicznych w Polsce poniżej 3 proc. PKB - oceniła w raporcie z 25 lipca agencja ratingowa Moody's.

"Zastosowane w Polsce rozwiązania, takie jak program 500+ oraz obniżenie obowiązkowego wieku emerytalnego (...) zwiększą deficyt budżetowy w 2017 r. i sprowadzą ryzyko przekroczenia 3-proc. kryterium z Maastrich. Jednocześnie, decyzja o przełożeniu o co najmniej 2 lata obniżki VAT, w połączniu z lepszą ściągalnością podatków (...) oraz wzrostem (gospodarczym - PAP) wspierają nasze prognozy w utrzymaniu deficytu w 3-proc. ramach" - napisano w raporcie.

Ramy instytucjonalne wspierają "rozwagę fiskalną" w Polsce

Ramy instytucjonalne w Polsce wspierają rozwagę odnośnie kwestii fiskalnych - oceniła w raporcie agencja ratingowa Moody's.

"Oparte na prawie (rule-based) ramy instytucjonalne w Polsce wspierają rozwagę fiskalną (fiscal prudence). Polska wprowadziła także na koniec 2013 r. stabilizującą regułę wydatkową (...). Państwo posiada również limit zadłużenia zapisany w konstytucji. Mimo to, reguły fiskalne nie zapobiegły konsekwentnego przekraczania 3-proc. kryterium z Maastricht" - napisano w raporcie.

"Ostatnio Polska obrała za cel stworzenie wieloletnich ram budżetowych, podobnie jak czynią to inne kraje strefy euro. Tymczasem, Czechy nie posiadały do lutego 2017 r. prawnie wiarygodnych, samoregulujących się ram fiskalnych. Pomimo braku prawnie wiążących ram fiskalnych, Czechy wykazywały efektywną rozwagę fiskalną wraz z mocnymi wynikami budżetowymi - dodano.

Polityka fiskalna Czech bardziej rozważna od polskiej

Polityka fiskalna Czech jest bardziej rozważna od polskiej - oceniła agencja ratingowa Moody's.

"Polityka fiskalna Czech jest bardziej rozważna (od polskiej - PAP). Konsolidacja fiskalna w Czechach w latach 2011-13 pozwoliła na wyjście z procedury nadmiernego deficytu o rok wcześniej niż Polsce (...) i pozwoliła na zanotowanie pierwszej nadwyżki fiskalnej w historii w 2016 r. Republika Czeska odnotowała również w 2016 r. rekordową nadwyżkę strukturalną, poprawiając ten wynik o 4,5 pkt. proc. na przestrzeni lat 2010-16" - napisano w raporcie.

"Porównanie, nie tylko z Polską, ale także z UE oraz średnią eurolandu wypada tutaj sprzyjająco. Polski bilans strukturalny pozostaje ujemny, choć poprawi się o 5,8 pkt. proc. w latach 2010-16" - dodano.

>>> Czytaj też: Agencja S&P ostrzega: Proponowane zmiany w sądownictwie osłabią polską gospodarkę i zaufanie inwestorów