Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zakładała zwiększenie limitów wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w związku z nałożeniem na nią nowych zadań ustawowych w zakresie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Maksymalne limity wydatków zostały określone na lata 2013-2022. W związku z upływem 10-letniego okresu, na jaki zostały określone limity wydatków Krajowej Rady, konieczna jest nowelizacja art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, w celu zapewnienia środków finansowych na dalsze wypełnianie przez Krajową Radę obowiązków związanych z monitorowaniem działalności rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Projektowana ustawa określa maksymalny limit wydatków na lata 2023-2032. Maksymalny limit wydatków określony został kwotowo na poszczególne lata przez waloryzację limitu na rok 2022 w kwocie 585.000 zł, w oparciu o wskaźnik średnioroczny dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wskaźnik ten zastosowano w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów.

W związku z tym projekt zakłada, że w latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wraz z opłaconymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosi 6 815 000 zł. W poszczególnych latach limit wynosi: w 2023 r. - 607 000 zł; w 2024 r. - 623 000 zł; w 2025 r. - 640 000 zł; w 2026 r. - 655 000 zł; w 2027 r. - 671 000 zł; w 2028 r. - 689 000 zł; w 2029 r. - 706 000 zł; w 2030 r. - 723 000 zł; w 2031 r. - 741 000 zł; w 2032 r. - 760 000 zł.

Projekt nie wiąże się ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego. Powoduje on jednak konieczność ponoszenia wydatków z budżetu państwa na dotychczasową działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której to źródła finansowania zostały zabezpieczone do końca 2022 r. (PAP)

Reklama

Autor: Olga Łozińska