24 proc. badanych uważa, że gospodarka naszego kraju rozwija się; zdaniem 2 proc. znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju, a zdaniem 22 proc. gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju. 68 proc. ocenia, że gospodarka jest w stanie kryzysu; zdaniem 40 proc. w stanie lekkiego kryzysu, a zdaniem 28 proc. w stanie głębokiego kryzysu. 8 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

W stosunku do kwietnia zmalał odsetek wskazań, że gospodarka rozwija się (o 1 punkt procentowy), jednocześnie procent odpowiedzi negatywnych wzrósł o 1 punkt procentowy. Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" utrzymuje się na stałym poziomie.

Reklama

36 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 11 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 9 proc. będzie to pewna poprawa, a według 2 proc. nastąpi wyraźna poprawa. 48 proc. badanych wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 16 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 32 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 5 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników z kwietnia opinie uległy zmianie. Zmalał odsetek osób twierdzących, że nastąpi polepszenie materialnych warunków życia (o 2 punkty procentowe). Wzrósł natomiast odsetek badanych przewidujących brak zmian (o 4 punkty procentowe), a także wzrósł odsetek osób posiadających negatywne zdanie na ten temat (o 1 punkt procentowy). Odsetek badanych niemających zdania na ten temat zmalał o 3 punkty procentowe.

60 proc. badanych uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, przy czym 54 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 6 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 27 proc. badanych pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 23 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 4 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 13 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników uzyskanych w kwietniu opinie o rynku pracy uległy nieznacznej zmianie. O 1 punkt procentowy wzrósł odsetek osób pozytywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce. Procent badanych negatywnie wypowiadających się o rynku pracy zmalał (o 1 punkt procentowy), natomiast odsetek badanych nieposiadających zdania nie zmienił się.

"Polacy nieco gorzej niż w kwietniu oceniają przede wszystkim wskaźniki powiązane z gospodarką: stan gospodarki oraz 3-letna prognoza materialnych warunków życia ludności. Skąd takie wyniki? Z całą pewnością spadki te powiązane są z rosnącymi poziomami inflacji oraz stóp procentowych. Jednocześnie media wciąż grzmią, że to nie koniec i w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych wzrostów kosztów życia. Pozostaje jedynie czekać na rozwój wypadków i obserwować jak Polacy będą oceniać zaistniałe zmiany – czy nastroje będą się nadal pogarszać, a może wydarzy się coś, co zadecyduje o ich poprawie, mimo panującej drożyzny." - napisała w podsumowaniu wyników badania ekspertka Kantar Public Anna Trząsalska.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-18 maja 2022 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski, w wieku 15 lat i więcej. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI); realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka