W porównaniu z kwartałem sprzed roku relacja długu publicznego do PKB także spadła, zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej. W II kwartale 2022 r. w Eurolandzie zadłużenie było na poziomie 93,5 proc. PKB, co oznacza spadek o 3,1 p.p., a w UE 85,9 proc. (spadek wyniósł 2,8 p.p.).

Struktura zadłużenia

Na koniec II kwartału 2023 r. dłużne papiery wartościowe stanowiły 83,4 proc. zadłużenia strefy euro i 82,9 proc. długu sektora instytucji rządowych i samorządowych UE.

Reklama

Kredyty stanowiły odpowiednio 13,8 proc. i 14,3 proc., a waluta i depozyty stanowiły 2,8 proc. strefy euro i 2,7 proc. długu publicznego UE.

Dług publiczny w państwach członkowskich

Najwyższą relację długu publicznego do PKB na koniec II kwartału 2023 r. odnotowano w Grecji (166,5 proc.) Drugim najbardziej zadłużonym państwem były Włochy, gdzie dług publiczny sięgnął poziomu 142,4 proc. PKB. Zadłużenie na poziomie powyżej 100 proc. PKB mały jeszcze: Francja (111,9 proc.), Hiszpania (111,2 proc.), Portugalia (110,1 proc.) i Belgia (106,0 proc.).

Listę państw z najniższym zadłużeniem otwiera Estonia, gdzie dług publiczny stanowił tylko 18,5 proc. PKB. Kolejne najmniej zadłużone państwa to: Bułgaria (21,5 proc. PKB), Luksemburg (28,2 proc.), Dania (30,2 proc.) i Szwecja (30,7 proc.).

Gdzie dług publiczny rósł najszybciej, a gdzie najwolniej?

W porównaniu z I kwartałem 2023 r. dziewięć państw członkowskich odnotowało na koniec II kwartału 2023 r. wzrost relacji długu do PKB, a osiemnaście spadek. Największy wzrost wskaźnika zaobserwowano na Cyprze (+2,2 p.p.), natomiast największy spadek odnotowano w Łotwie (-3,5 p.p.).

W porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. sześć państw członkowskich odnotowało wzrost relacji zadłużenia do PKB na koniec drugiego kwartału 2023 r., a dwadzieścia jeden państw członkowskich spadek. Najwyższy wzrost wskaźnika zanotowano w Luksemburgu (+2,9 p.p.), podczas gdy największy spadek w Grecji (-16,6 p.p.).

Dług publiczny w Polsce

Eurostat podał, że w Polsce nominalna wartość zadłużenia publicznego wyniosła w II kwartale 2023 r. 1,581 bln złotych i była wyższa niż w poprzednim kwartale o ponad 49 mld zł oraz o 127,7 mld zł niż w II kwartale poprzedniego roku.

Jednak na tle PKB relacja nie nieco inna. W porównaniu z I kwartałem 2023 r. Polska odnotowała na koniec II kwartału 2023 r. wzrost relacji długu do PKB z 48,1 proc. do 48,4 proc., czyli o 0,3 p.p. W porównaniu do kwartału sprzed roku relacja długu do PKB spadła o 2,9 p.p. z poziomu 51,3 proc.

W Polsce na koniec II kwartału 2023 r. największy udział w zadłużeniu miały dłużne papiery wartościowe. Wartość wyemitowanych polskich obligacji sięga 36,5 proc. PKB.

Deficyt budżetowy w krajach UE

W II kwartale 2023 r. sezonowo wyrównana relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB wyniosła 3,3 proc. w strefie euro i 3,2 proc. w UE - podał Eurostat.

W II kwartale 2023 r. pięć państw zanotowało nadwyżkę budżetowa: Dania (2,8 proc. PKB), Irlandia (2,4 proc.), Portugalia (2,3 proc.), Holandia (0,2 proc.) i Łotwa (0,1 proc.). Wśród państw członkowskich całej Wspólnoty największy deficyt zanotowały Węgry (6,6 proc. PKB). Polska miała szóstą największą dziurę w budżecie. Deficyt budżetowy Polski był na poziomie 4,1 proc. PKB i wzrósł w porównaniu do poprzedniego kwartału o 2 p.p.