"Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 7,2 proc., by z końcem 2018 r. obniżyć się do poziomu 6,4 proc. wobec 8,3 proc. na koniec 2016 r." - napisano w dokumencie.

Autorzy dokumentu oceniają, że efektem utrzymania się dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz zakładanej poprawy popytu inwestycyjnego będzie dodatnie tempo wzrostu popytu na pracę średnio w latach 2019-2021, choć jego skala będzie już niższa niż w latach 2017-2018.

"Stopa bezrobocia rejestrowanego zacznie się stopniowo stabilizować i na koniec 2021 r. wyniesie 6,0 proc." - dodano.

Ponadto założono, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 3,2 proc. w 2017 r. i 0,8 proc. w 2018 r.

W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 4,8 proc. w 2017 r. oraz 4,7 proc. w 2018 r.

W horyzoncie lat 2019-2021 założono, że w warunkach niskiej stopy bezrobocia wzmocnieniu ulegnie pozycja pracownika w procesie negocjacji płacowych, co będzie sprzyjało przyspieszeniu nominalnej dynamiki wynagrodzeń i pozwoli na utrzymanie ich realnego tempa wzrostu na poziomie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu produktywności pracy.

Stopa procentowa

W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 r. założono, że stopa referencyjna NBP w 2017 r. pozostanie bez zmian, zaś w 2018 r. będzie średniorocznie kształtować się na poziomie wskaźnika inflacji CPI.

"Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego oraz założenia dotyczące kształtowania się procesów inflacyjnych pozwalają oczekiwać, że w 2017 r. stopa referencyjna NBP nie zmieni się i pozostanie na poziomie z 2016 r., tj. 1,5 proc." - napisano w dokumencie.

"Dla 2018 r. przyjęto z kolei scenariusz zerowych stóp realnych, co oznacza, że nominalny poziom stopy referencyjnej średnio w roku powinien być spójny z poziomem CPI" - dodano.

Z dokumentu wynika, że przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok założono, że w latach 2019-2021 polityka pieniężna NBP ukierunkowana będzie na osiągnięcie, a następnie stabilizację tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5 proc.

Deficyt budżetu w 2017 r. wyniesie 32,9 mld zł - wynika z uzasadnienia do projektu budżetu na 2018 r.W budżecie na 2017 r. zapisano maksymalny deficyt na poziomie 59,3 mld zł.

Nikodem Chinowski

>>> Czytaj też: Spada bezrobocie, powieś na firmie kłódkę. Przedsiębiorcy wracają na etaty