Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały: Czechy (2,6 proc.), Holandia (2,9 proc.) i Niemcy (3,3 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 574 tys. w październiku wobec 574 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w październiku 6,7 proc. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,3 proc. w październiku 2021 r. wobec 7,4 proc. w poprzednim miesiącu. Konsensus rynkowy wynosił 7,3 proc.

Najwyższy poziom bezrobocia w UE wciąż notuje się w Hiszpanii i Grecji. Stopa bezrobocia wynosi tu, odpowiednio, 14,5 proc. oraz 12,9 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec października 2021 r. wyniosła 5,5 proc., czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca.