Kluczowe zmiany w karcie powołania do wojska

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, z dniem 13 stycznia obowiązuje nowy wzór karty powołania do wojska w sytuacjach ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Nowe przepisy podkreślają konieczność natychmiastowego reagowania na powołanie. "Natychmiast" oznacza, że osoba powołana powinna stawić się w wyznaczonym miejscu nie później niż w ciągu sześciu godzin od ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. Osoba, która nie stawi się do służby w określonym czasie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata, a w przypadku próby trwałego uchylenia się od obowiązku służby - nie krótszy niż pięć lat.

Jeśli jednak ktoś z wyjątkowych przyczyn nie będzie mógł stawić się na kwalifikacji, powinien jak najszybciej zawiadomić o tym odpowiedni organ administracji, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W takich sytuacjach przewidziano możliwość wyznaczenia nowego terminu stawienia się przed komisją.

Reklama

Wymagania dla osób powołanych

Ważne jest, aby osoby powołane do służby wojskowej w razie mobilizacji, stawiając się do niej w wyznaczonym terminie i miejscu, zabrały ze sobą wymagane dokumenty, takie jak karta powołania, książeczka wojskowa, dowód osobisty, a także inne dokumenty mogące wpłynąć na przebieg służby. Rekomenduje się również zabranie niezbędnych rzeczy osobistych - przyborów toaletowych, zapasowej bielizny oraz dzienną rację żywności.

230 tysięcy Polaków otrzyma wezwanie

W ramach procesu kwalifikacji wojskowej, który rusza w lutym 2024 roku, około 230 tysięcy Polaków otrzyma wezwania do stawienia się na komisji wojskowej. Listy te będą dotyczyć nie tylko młodych mężczyzn, ale również kobiet oraz osób w wieku do 60 lat. Wezwania do kwalifikacji wojskowej będą doręczane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem komisji.

Kategorie zdolności do służby wojskowej

Ważną częścią procesu kwalifikacji są kategorie zdolności do służby wojskowej, które obejmują:

  • A - zdolny do czynnej służby wojskowej,
  • B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,
  • D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
  • E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny.

Podsumowanie

Wprowadzenie zmian w powołaniu do wojska jest istotnym krokiem w kierunku wzmocnienia gotowości obronnej Polski. Obywatele powinni być zatem świadomi swoich obowiązków i potencjalnych konsekwencji niestawienia się do służby wojskowej.