"Rada Prezesów będzie konsekwentnie podnosić stopy procentowe w znacznym stopniu i w równym tempie oraz utrzymywać je na poziomach wystarczająco restrykcyjnych dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych i oczekuje, że będzie kontynuować ich podnoszenie. Biorąc pod uwagę presję na inflację bazową, Rada Prezesów zamierza podnieść stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w marcu, na którym Rada przeanalizuje też dalsze kształtowanie swojej polityki pieniężnej. Utrzymanie stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie z czasem przyczyni się, przez osłabienie popytu, do spadku inflacji i będzie chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. W każdym razie przyszłe decyzje Rady w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie" - napisano w komunikacie.

Program skupu aktywów będzie zmniejszany od marca

EBC podtrzymał, że program skupu aktywów (APP) będzie zmniejszany od marca 2023 r.

Reklama

"Rada Prezesów podjęła dziś także decyzje dotyczące warunków zmniejszania zasobów papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu skupu aktywów (APP). Jak ogłoszono w grudniu, od początku marca do końca czerwca 2023 portfel programu APP będzie zmniejszany średnio o 15 mld EUR miesięcznie, a późniejsze tempo zmniejszania tego portfela będzie ustalane z upływem czasu" - podano.

"Częściowe reinwestycje będą prowadzone zasadniczo zgodnie z obecną praktyką. W szczególności kwoty pozostałych reinwestycji będą przydzielane proporcjonalnie do udziału spłat w poszczególnych programach tworzących APP oraz – w ramach programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) – proporcjonalnie do udziału spłat w poszczególnych jurysdykcjach i wobec emitentów krajowych i ponadnarodowych. Jeśli chodzi o prowadzone przez Eurosystem zakupy obligacji przedsiębiorstw, pozostałe reinwestycje będą mocniej nakierowane na emitentów o lepszym oddziaływaniu na klimat. Takie podejście – bez uszczerbku dla mandatu EBC w zakresie stabilności cen – pomoże przeprowadzić stopniową dekarbonizację utrzymywanych przez Eurosystem zasobów obligacji przedsiębiorstw, zgodnie z celami porozumienia paryskiego" - dodano.

Bank podał, że reinwestycje spłat kapitału w ramach zakupów aktywów netto PEPP potrwają co najmniej do końca 2024 r.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spadał

"Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej" - podano.

"W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej" - dodano.

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

"W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej" - napisano w komunikacie.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spadał o 0,04 proc. wobec dolara do 1,0983. Rentowność 10-letnich bundów spadała o 13 pb. do 2,15 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 15-16 marca. Po posiedzeniu zostaną opublikowane najnowsze projekcje makroekonomiczne.