Wykwalifikowanych pracowników, którzy sprostają wymaganiom nowoczesnego górnictwa i hutnictwa miedziowego, ciągle na rynku brakuje. Rewolucja przemysłowa 4.0 niesie za sobą konieczność wprowadzania nowych technologii, zmiany sposobu działania w ciągu produkcyjnym i innowacyjnych rozwiązań. Nie będzie to możliwe, jeśli zabraknie specjalistów.

Koncern wchodzi do szkół

Od dłuższego czasu KGHM współpracuje ze szkołami średnimi z Zagłębia Miedziowego. Współpraca polega między innymi na organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu dla ok. 340 uczniów oraz praktyk zawodowych, w których uczestniczy ok. 400 młodych ludzi rocznie. Koncern organizuje też zajęcia nauki zawodu, przygotowuje uczniów do uzyskania wybranych uprawnień zawodowych przed ukończeniem szkoły, umożliwia udział w dodatkowych szkoleniach dla młodzieży i nauczycieli, funduje stypendia dla wyróżniających się uczniów, wspiera w modyfikowaniu programów nauczania, uczestniczy w spotkaniach rekrutacyjnych i akcjach promujących szkoły, organizuje doradztwo zawodowe, angażuje się w szeroko rozumianą promocję kształcenia zawodowego oraz zapewnia warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu w oddziałach KGHM. Firma chce przybliżyć młodym ludziom realia pracy i pokazać możliwości, z jakich mogą skorzystać, a jednocześnie zapewnić sobie możliwość pozyskania profesjonalnych kadr.

W ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” realizowanego przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej klasy branżowe, które kształcą m.in. przyszłe kadry miedziowej spółki, zostały objęte patronatem w szkołach w Lubinie, Legnicy, Bolesławcu i Głogowie. KGHM oferuje przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz system praktyk i stażów.

Firma bardzo mocno współpracuje też z samorządami, angażuje się w projekty, które zmieniają system edukacji i dostosowują go do realnych potrzeb polskich przedsiębiorców. Przykładem takiego projektu jest projekt „Szkolnictwo dualne” w trakcie którego pracownicy Huty Miedzi Głogów konsultują podstawy programowe w zawodzie technik górnik i dostosowują je do aktualnych rozwiązań technologicznych tak, aby program nauczania dostarczał kompetencji potrzebnych przyszłym pracodawcom. W ocenie władz firmy to potrzeba biznesowa, ale też przejaw odpowiedzialności społecznej za zrównoważony rozwój regionu poprzez budowanie kapitału ludzkiego i polskiej gospodarki.

Praca dla najlepszych

KGHM zatrudnia 9,5 tys. górników i 2,5 tys. hutników. Nie każdy może pracować w zawodzie. Samo ukończenie jednej ze szkół pod patronatem firmy nie wystarczy, aby sprawdzić się w tych wymagających zawodach. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę odpowiednie predyspozycje oraz szczególny zestaw kompetencji. I tak potencjalny kandydat na górnika musi przejść specjalistyczne badania, m.in. w komorze cieplnej. To istotne, bowiem temperatura w kopalniach ma istotne znaczenie. Jeżeli temperatura w kopalni jest niższa niż 28 stopni, górnicy pracują osiem godzin. Jeżeli waha się między 28 a 32 stopni, ich czas pracy zostaje skrócony do sześciu godzin. Jeśli przekracza 32 stopnie, górnicy nie pracują. Jak widać – praca w ciągu technologicznym to zajęcie wymagające, odbywa się w skrajnie trudnych warunkach, więc przyszli kandydaci na górnika muszą wykazać się bardzo dobrą kondycją fizyczną i odpornością. Drugim aspektem, który decyduje o zatrudnieniu, są postawa i kompetencje interpersonalne. Brać górniczo-hutnicza to ludzie, dla których tradycja i przywiązanie do wartości takich jak bezpieczeństwo, odpowiedzialność, odwaga i zorientowanie na wyniki to rzeczywiste DNA firmy. Dlatego też podejmując decyzję o przyjęciu potencjalnego kandydata do grona pracowników, firma sprawdza, na ile jego postawa jest spójna z wartościami KGHM.

Najwyższą troską władz spółki jest zdrowie swoich pracowników – praca w kopalni czy w hucie oznacza narażanie na trudne warunki. Każdy z oddziałów należący do KGHM ma osobny pakiet świadczeń pracowniczych, który jest wyrazem troski spółki o swoich pracowników. Wszystkim koncern oferuje abonament medyczny, dzięki któremu pracownicy do niektórych specjalistów mogą dostać się w ciągu dwóch dni. KGHM wydaje również 455 darmowych skierowań na profilaktyczno-zdrowotne wczasy. Oprócz tego zapewnia górnikom i ich dzieciom dofinansowanie do wyjazdów wypoczynkowych. Dodatkowo współpraca z Miedziowym Centrum Zdrowia owocuje wieloma akcjami promującymi myślenie prozdrowotne. Ostatnim przykładem takich działań są akcje, które mają zwracać uwagę na problemy chorób nowotworowych, cukrzycy czy chorób oczu.

Bezpieczeństwo pracowników to priorytet KGHM

Bezpieczeństwo pracowników stanowi bezwzględny priorytet działań wszystkich spółek Grupy KGHM. Jest jedną z fundamentalnych wartości oraz kluczowym obszarem prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju spółki. KGHM dąży do minimalizowania zagrożeń dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego (Polityka Zero Harm). Najlepsze zakłady zdaniem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. to te, które są najbezpieczniejsze.

W całej Grupie KGHM obowiązuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnie z 18001/OHSAS. Spółka zidentyfikowała zagrożenia występujące na stanowiskach pracy w swoich zakładach i oceniła ryzyka zawodowe z nimi związane.

Każde stanowisko w Grupie KGHM zostało odpowiednio przygotowane pod kątem bezpieczeństwa pracy. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje związane z tym obszarem. Zgodnie z wartościami wszyscy pracownicy czują się współodpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo − własne oraz swoich współpracowników.

W spółce prowadzony jest stały monitoring środowiska pracy oraz regularnie dokonywane są przeglądy wyposażenia i oceny możliwych zagrożeń. Wnioski płynące z prowadzonych przeglądów i kontroli są na bieżąco analizowane i implementowane. Każde urządzenie wykorzystywane w firmie ma wymagane badania techniczne i homologacje.

W KGHM Polska Miedź S.A. nie są tolerowane żadne zachowania niezgodne z prawem i stwarzające jakiekolwiek zagrożenia. Wszyscy pracownicy są świadomi zgłaszania każdej sytuacji rodzącej potencjalny wpływ na bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników.

W celu eliminacji lub zmniejszania potencjalnych zagrożeń stosowane są najlepsze dostępne technologie i opracowywane nowe rozwiązania. Surowe standardy w zakresie bezpieczeństwa dotyczą nie tylko pracowników, ale także dostawców i podwykonawców.

Kodeks etyki

W każdym obszarze działalności – bez względu na jego miejsce, charakter oraz zaangażowane osoby – chcemy działać w sposób etyczny. W całej Grupie KGHM obowiązuje Kodeks Etyki. To jeden z filarów kultury organizacyjnej KGHM, mocno osadzonej w tradycjach górniczo-hutniczych, które stanowią kod genetyczny wspólnoty i budują tożsamość zawodową.

Kodeks Etyki Grupy KGHM zawiera spójny system wartości i zasad, które pozostają bliskie wszystkim pracownikom Grupy KGHM. Stanowią one moralne zobowiązania wobec współpracowników i kontrahentów biznesowych.

Przestrzeganie zasad spisanych w Kodeksie Etyki jest kluczowe dla utrzymania efektywności realizowanych procesów oraz zapewnienia akcjonariuszy, dostawców i pozostałych interesariuszy o transparentności i profesjonalizmie działania.

Na Kodeksie Etyki opieramy również regulacje związane z Polityką Zakupową – Kodeks zapewnia reguły i standardy profesjonalnego postępowania osób uczestniczących w procesach zakupowych.

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności zachowania pracowników z najwyższymi standardami opartymi na przyjętych wartościach. Status globalnego lidera i międzynarodowej korporacji zobowiązuje do utrzymania najwyższych norm etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniami, wynikającymi z bogactwa kultur narodowych w obrębie których działa spółka. Wspólny dla całej Grupy kapitałowej Kodeks Etyki ma charakter uniwersalny dla wszystkich kultur. Każdego dnia firma udowadnia, że różnorodność przyczynia się do sukcesu KGHM i pozwala budować markę.


Partner