"Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych ma na celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności […] Wprowadzane zmiany mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Wyższe standardy energetyczne, mniejsze emisje

Reklama

Realizacja zawartych w ustawie celów ma pozwolić na:

- zwiększenie skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

- zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego;

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;

- poprawę stanu technicznego budynków komunalnych;

- propagowanie wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych i komunalnych.

Granty, granty, granty

W ramach nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zostaną wprowadzone następujące nowe instrumenty wsparcia:

- grant termomodernizacyjny, który wyniesie 10% kosztów inwestycji i będzie udzielany dodatkowo, obok premii termomodernizacyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania określone w w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii;

- grant OZE, który będzie wynosił 50% kosztów przedsięwzięcia, którym może być zakup, montaż i budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%, a wytworzona energia jest wykorzystywana na potrzeby budynku;

- grant MZG (mieszkaniowy zasób gminy) w wysokości 30% kosztów inwestycji udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy - warunkiem jest, by przed lub w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku: zostało wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, wymieniono źródła energii na źródła odnawialne, zastosowano wysokosprawną kogenerację lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe).

Premie remontowe

Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zakłada:

- podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 % wartości inwestycji, z tym że w przypadku premii termomodernizacyjnej wprowadzono zasadę, że koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10% łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE;

- zmianę zakresu przedmiotowego premii remontowej - premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. (Dotychczas do uzyskania premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed dniem 14 sierpnia 1961 r.)

Wsparcie finansowe

Zmiany w zakresie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego dotyczą:

- dodatkowego bezzwrotnego finansowego wsparcia (30% kosztów przedsięwzięcia) dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne - wsparcie dotyczące zamieszkanych lokali, na które gmina uzyskała grant MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów;

- dodatkowego bezzwrotnego wsparcia dla nowego budownictwa społecznego realizowanego przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami-na pokrycie 50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach;

- wyższego bezzwrotnego finansowego wsparcia udzielanego samorządom w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej;

- utworzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa zasobu projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dotyczących budynków mieszkalnych, które będą udostępniane gminom i społecznym inicjatywom mieszkaniowym (SIM).

Nowelizacja uwzględnia także dodatkowe finansowe wsparcie na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe we współpracy z gminami w ramach instrumentów wdrażanych do ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Możliwość wykupu lokali z zasobów gminy

Ustawa wprowadza również możliwość wykupu lokali znajdujących się obecnie w zasobie gminy, które zostały przejęte od zlikwidowanego SIM, w przypadku gdy nie została od najemców pobrana partycypacja (co jest warunkiem ubiegania się w zasobach SIM o wykup zajmowanego lokalu na własność) - w celu umożliwienia gminom dysponowania zasobem przejętym od likwidowanych SIM na takich samych zasadach jak pozostałym mieszkaniowym zasobem gminy,

Ustawa co do zasady wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.