Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, we wrześniu spadł do 282,5 pkt z 295,1 pkt. w sierpniu tego roku.

Liczba ogłoszeń zmniejszyła się w największym stopniu od kwietnia tego roku

Zgodnie z barometrem, po czterech miesiącach stosunkowo niewielkich zmian na rynku wakatów, liczba ogłoszeń zmniejszyła się w największym stopniu od kwietnia tego roku, na skutek czego wartość wskaźnika spadła do poziomu najniższego od kwietnia 2021 r. Choć wakatów generalnie ubywa od ponad roku, na tle ubiegłych okresów dekoniunktury (kryzys finansowy oraz spadki covidowe) skala redukcji liczby ogłoszeń w porównaniu do wartości szczytowej jest mniejsza. Na tle tych spadkowych tendencji obserwujemy wzrost odsetka ofert pracy hybrydowej. Odsetek pracy zdalnej w wielu kategoriach wyraźnie spadł.

Reklama

Dodano, że w samym wrześniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, spadek liczby internetowych ofert zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego miesiąca notowany jest we wszystkich województwach. Relatywnie największe spadki wystąpiły w woj. warmińsko-mazurskim, lubuskim oraz podkarpackim. Stosunkowo gorsza sytuacja pod względem liczby zredukowanych ofert pracy zarówno w skali miesiąca, jak i ostatniego roku, utrzymuje się w województwach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia.

Wskazano, że spośród głównych przyczyn spadków wyróżniamy zmniejszającą się aktywność pracodawców, w dużej mierze spowodowaną złym stanem koniunktury gospodarczej zarówno krajowej, jak i ogólnoświatowej oraz napięciem geopolitycznym. Wszystkie te czynniki działają na niekorzyść przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu nowych pracowników. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w sierpniu pozostała na poziomie sprzed miesiąca równym 5,1 proc. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,2 p. proc.

Powszechny spadek odsetka ofert pracy zdalnej

Jedną z dotychczas obserwowanych wśród internetowych ofert pracy tendencją jest powszechny spadek odsetka ofert pracy zdalnej. Wraz ze spadkiem liczby ofert pracy zdalnej notujemy wzrost liczby ogłoszeń pracy hybrydowej. Tego typu praca umożliwia łączenie pracy zdalnej i stacjonarnej. Odsetek ofert pracy hybrydowej sukcesywnie rósł niemal od początku 2021 r. We wrześniu wśród obserwowanych ogłoszeń o zatrudnieniu odsetek pracy hybrydowej był prawie dwukrotnie większy niż odsetek ofert pracy zdalnej.

Z raportu wynika, że spośród szerokich grup ofert pracy we wrześniu, nowych ogłoszeń o zatrudnieniu przybyło jedynie dla pracowników fizycznych. Zawody te pozostają jedyną szeroką grupą, dla której liczba ogłoszeń rośnie, choć nieregularnie, przez cały 2023 r. We wszystkich pozostałych grupach, wakatów ogłoszono mniej niż przed miesiącem, przy czym relatywnie największe spadki wystąpiły w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych. Spadek ten był największy od kwietnia br. Wrzesień był siódmym miesiącem w 2023 r., w którym liczba ogłoszeń zmalała w stosunku do poprzedniego okresu. W konsekwencji liczba ogłoszonych ofert pracy jest najniższa od dwóch lat.

Spadki zanotowano też dla przedstawicieli zawodów usługowych oraz wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych. Nieco gorszą sytuację obserwujemy w tej drugiej grupie. "Po krótkim odbiciu od dna z początkiem br., w drugim kwartale liczba wakatów ponownie zaczęła maleć, przy czym w ostatnich dwóch miesiącach redukcja ogłoszeń uległa przyspieszeniu. W usługach, po dotychczasowym ożywieniu, wakatów ubywa drugi miesiąc z rzędu" - wskazano w raporcie.

Przybyło ogłoszeń dla pracowników administracyjnych oraz tych zajmujących się obsługą klienta

Z kolei w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych, we wrześniu ogłoszeń przybyło jedynie dla pracowników administracyjnych oraz tych zajmujących się obsługą klienta.

"W grupie ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych we wrześniu ogłoszeń o zatrudnieniu ubyło niemal wszędzie. Ostro zanurkowała liczba ogłoszeń dla programistów. Duże spadki wystąpiły także dla pracowników zaplecza B+R oraz działów BHP" - podano w raporcie.

Dodano, że w zawodach usługowych we wrześniu wakatów było mniej niż przed miesiącem we wszystkich kategoriach. Relatywnie największe spadki wystąpiły w branży medialnej oraz edukacyjnej.

autor: Łukasz Pawłowski