"Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec września 2021 r. wskazują, że w porównaniu z czerwcem 2021 r. nastąpił spadek zarówno liczby zarejestrowanych bezrobotnych jak i stopy bezrobocia. Podobną tendencję odnotowano przy porównaniu danych z analogicznym okresem 2020 roku" - poinformował w czwartek GUS w informacji dot. Bezrobocia rejestrowanego I-III kwartał 2021 roku.

Z danych GUS wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu września 2021 r. wyniosła 934,7 tys. osób (w tym 507,9 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu II kwartału 2021 r. o 58,7 tys. osób (tj. o 5,9 proc.) oraz niższa o 89,1 tys. osób, czyli o 8,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Jak podano, w porównaniu z II kwartałem 2021 r., spadek liczby bezrobotnych odnotowano wśród mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 32,3 tys. osób, czyli 7 proc. oraz o 26,5 tys. osób, tj. o 5 proc. W stosunku do września 2020 roku również zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 44,1 tys. osób (tj. 9,4 proc.) oraz o 45 tys. osób, czyli o 9,1 proc.

W stosunku do II kwartału 2021 roku, w końcu września 2021 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najbardziej znaczący w: lubuskim (o 11,1 proc.), zachodniopomorskim (o 8,6 proc.), warmińsko-mazurskim (o 7,1 proc.), kujawsko-pomorskim i śląskim (po 6,8 proc.). W porównaniu z wrześniem 2020 roku, bezrobocie również zmniejszyło się we wszystkich województwach. Najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: lubuskim (o 16,9 proc.), warmińsko-mazurskim (o 14,3 proc.), świętokrzyskim (o 12,7 proc.), opolskim (o 11,2 proc.) i wielkopolskim (o 10,9 proc.).

Reklama

GUS wskazał, że stopa bezrobocia w końcu września 2021 r. wyniosła 5,6 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,4 p. proc. niższa niż w II kwartale 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku była niższa o 0,5 p. proc. Według GUS, utrzymało się "bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia". Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,7 proc.), podkarpackim (8,3 proc.), kujawsko-pomorskim (7,9 proc.), świętokrzyskim (7,5 proc.) oraz lubelskim i zachodniopomorskim (po 7,3 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (3,3 proc.), śląskie (4,5 proc.) oraz małopolskie i mazowieckie (po 4,8 proc.).

Z danych GUS wynika, że większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu września 2021 r. zbiorowość ta liczyła 813,1 tys., czyli 87 proc. ogółu zarejestrowanych, wobec 894,6 tys. (87,4 proc.) we wrześniu 2020 r. W tej grupie 39,5 tys. osób, czyli 4,9 proc. utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 52,1 tys., tj. 5,8 proc.). W końcu III kwartału 2021 r. prawa do zasiłku nie miało 814,8 tys. osób (87,2 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) wobec 853,8 tys. osób (83,4 proc.) w III kwartale 2020 r. Spośród tej grupy bezrobotnych 44,1 proc. to mieszkańcy wsi.

Jak przekazano, w III kwartale 2021 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 363,2 tys. ofert pracy (w tym 9,4 proc. z sektora publicznego), tj. o 49,4 tys. ofert więcej niż przed rokiem. Spośród wszystkich ofert 7,4 proc. - dotyczyło stażu, 2,5 proc. - było skierowanych do osób niepełnosprawnych, 0,2 proc. - do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. W końcu września 2021 r. urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 94,6 tys. osób (w tym 26,7 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc).

Z danych na koniec września 2021 r. wynika, że 345 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 28,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 4,8 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 338 zakłady – 35,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego – 3,9 tys. osób).

GUS podał, że w końcu III kwartału 2021 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 54,3 proc. i był o 0,3 p. proc. wyższy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r.

"Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni, bowiem 58,2 proc. kobiet bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie i wyższe, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 38,1 proc." - przekazał GUS.

Dodano, że bezrobocie nadal dotyka przede wszystkim młodych; w końcu III kw. najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 246,8 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 26,4 proc. Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 11,9 proc. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 25,7 proc.; 45-54 lat – 19,1 proc. i powyżej 55 lat – 16,9 proc.