Jak wynika ze wstępnych danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. W porównaniu z 2019 r. wzrosło ono o 5,0 proc.

Jest to niższy niż notowany w 2019 r. wzrost – wówczas w porównaniu z 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,2 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD. W 2020 r. wahało się od 3310,93 zł w sekcji "zakwaterowanie i gastronomia" do 9014,97 zł w sekcji "informacja i komunikacja". Było to odpowiednio o 35,9 proc. mniej i o 74,5 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Z kolei – jak podał GUS - w 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,6 mln etatów. Było to mniej o 1,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jest to sytuacja odmienna od zaistniałej w 2019 r. – wówczas w stosunku do 2018 r. odnotowano blisko 2 proc. wzrost przeciętnego zatrudnienia.

Reklama

W analizowanym okresie, według danych wstępnych, w większości sekcji przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się – najwyższy spadek przeciętnego zatrudnienia – o 8,4 proc. miał miejsce w sekcji "zakwaterowanie i gastronomia", następnie o 4,5 proc. w sekcji "działalność finansowa i ubezpieczeniowa".

W stosunku do 2019 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło w trzech sekcjach, przy czym najwięcej w sekcji "pozostała działalność usługowa" (o 2,4 proc. ). W pozostałych dwóch sekcjach wzrost wyniósł 1,5 proc.