"Liczba przekroczeń granicy Polski przez cudzoziemców i Polaków, była mniejsza zarówno w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, jak i z IV kwartałem 2020 r." - podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Według GUS o 39,2 proc. odnotowano spadek liczby przekroczeń granicy Polski w I kwartale 2021 r. w porównaniu z I kwartałem 2020.

"W I kwartale 2021 r. odnotowano spadek ruchu granicznego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – cudzoziemców o 42,3 proc., Polaków o 34,7 proc." - podał GUS.

GUS przekazał, że liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 35,3 mln, z tego 20,0 mln dotyczyło cudzoziemców i 15,3 mln Polaków. W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 56,6 proc., a mieszkańcy Polski (rezydenci) – 43,4 proc.

Z danych GUS wynika, że ruch graniczny (z Polski i do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 22,8 mln. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była również mniejsza o 13 proc. (cudzoziemców o 8,6 proc., a Polaków o 18,1 proc.).

GUS podał, że w I kwartale 2021 r. 90,5 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE); 5,8 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE; 2,8 proc. granicy na lotniskach i 0,9 proc. morskiej.

Jeśli chodzi o strukturę przekroczeń granicy Polski, to przeważali cudzoziemcy. Jak podał GUS strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej, największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (52,3 proc.), następnie z Czechami (25,6 proc.), Słowacją (12,7 proc.), Ukrainą (4,6 proc.), Litwą (3,4 proc.), Białorusią (1,3 proc.) i Rosją (0,1 proc.).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy(93,5 proc.), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (87,8 proc.), a na granicy z Rosją – obywatele Rosji (75,8 proc.).

GUS podał także dane dotyczące wartości zakupionych towarów i usług w I kw. br. - zarówno przez cudzoziemców w Polsce, jak i przez Polaków za granicą.

"Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były mniejsze niż w I kwartale 2020 r. odpowiednio o 54,1 proc. i 48,8 proc." - przekazał GUS.

Z danych GUS wynika, że w I kwartale 2021 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie 4,0 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 2,2 mld zł. Według GUS, było to odpowiednio o 54,1 proc. i 48,8 proc. mniej niż przed rokiem. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również mniejsze, odpowiednio o 12,7 proc. i o 21,5 proc.

Jeśli chodzi o strukturę wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę, to w I kwartale 2021 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (56,2 proc.), następnie Czechami (14,5 proc.), z Ukrainą (11,9 proc.), Słowacją (9,5 proc.), Litwą (4,5 proc.), Białorusią (3,3 proc.) i Rosją (0,2 proc).

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (63,6 proc.), następnie z Czechami (23,2 proc.), Słowacją (10,2 proc.), Litwą (2,3 proc.), Ukrainą (0,4 proc.), Białorusią (0,2 proc.) oraz Rosją (0,1 proc.).

Z danych GUS wynika, że cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,7 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,3 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) – 4,9 proc.

Mieszkańcy Polski przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (61,1 proc.) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki (usługi) przeznaczyli 15,4 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe 9,7 proc.

Z kolei cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w I kwartale 2021 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe 52,8 proc. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) – 15,1 proc. żywność i napoje bezalkoholowe – 13,9 proc. Z kolei w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski dominowały pozostałe wydatki (usługi) 43,5 proc., towary nieżywnościowe stanowiły 38,8 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 13,7 proc. swoich wydatków.

Z informacji GUS wynika, że w I kwartale 2021 r. odnotowano 1 przekroczenie przez cudzoziemca w ramach małego ruchu granicznego (MRG) z Ukrainą, wobec 930 tys. przekroczeń granicy Polski w analogicznym okresie poprzedniego roku.